Puistot, kadut ja yleiset alueet

Hulevesiasiat

Hulevesiasiat

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katoilta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan putkissa ja avo-ojissa. Lisäksi hulevesiä voidaan viivyttää tai imeyttää.

Vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ei kuulu enää vesihuollon määritelmään.

Maankäyttö ja rakennuslakiin lisättiin uudet hulevesiä koskevat erityiset säädökset 1.9.2014 voimaan tulleella lakimuutoksella, jolloin hulevesien hallinnan lainsäädäntö muuttui merkittävästi, kun hulevesien viemäröinti erotettiin vesihuollon käsitteestä. Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on tullut lakimuutoksen myötä kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi. Kunnan on järjestämisvelvollisuutensa perusteella ryhdyttävä toimenpiteisiin tarpeellisten huleveden hallinnan ratkaisujen toteuttamiseksi. Vaikka kunta on vastuussa huleveden kokonaishallinnasta, kiinteistönomistaja tai haltija kuitenkin vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Hulevesien hallinnan eri järjestelmiin sovelletaan eri lain säädäntöjä. Kunnan hulevesijärjestelmä, jota tarkoitetaan maankäyttö ja rakennuslain 103 b § 2 kohdassa: ”Kunnan hulevesijärjestelmällä hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden kokonaisuutta lukuunottamatta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoja.”

Toinen järjestelmä on siis vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmä, josta säädetään vesihuoltolaissa. Vesihuoltolain muutoksen siirtymäsäännöksessä on määrätty, että vanhan vesihuoltolain 8§ mukaisesti hyväksytyillä toiminta-alueilla sovelletaan vanhan vesihuoltolain säännöksiä huleveden viemäröinnistä, kunnes kunta tekee vesihuoltolain 17 a§:n mukaisen päätöksen hulevesien viemäröinnistä. Hulevesisuunnitelmat on tarkoitettu periaateohjelmaksi, joiden mukaisesti kunnan hulevesijärjestelmää kehitetään. Hulevesiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon vuosittain tarvittavat määrärahat pohjautuvat suunnitelmiin ja suunnitelmien pohjalta voidaan tehdä tarkemmat suunnitelmat mahdollisen hulevesimaksun määräytymisestä ja suuruudesta.

Pihtiputaalla hulevesijärjestelmä on kunnan omistuksessa ja hallinnassa, joten kunnassa on käytössä ns. kunnan hulevesijärjestelmä. Hulevesijärjestelmien ylläpitovastuu kuuluu yhdyskuntatekniikan toimialaan.

Parhaimmillaan hyvin toteutettu ja hoidettu hulevesijärjestelmä voi olla osa kunnan virkistysalueita ja luontoelämyskohteita.

Pihtiputaan kunnan hulevesisuunnitelmat tullaan teettämään aikaisintaan v. 2020 alkaen yhdyskuntatekniikan ja maankäytön ja kaavoituksen yhteistyönä.

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870

Yksikkö

Tekninen toimi, yhdyskuntatekniikka

Lisätietoja

Kadut, puistot, satamat, kunnallistekniikka

Kirsi Kinnunen

Kanslisti

040 171 6811

Yksikkö

Tekninen toimi

Lisätietoja

Teknisen toimen kanslisti, arkistosihteeri

Hae sivustolta