Puistot, kadut ja yleiset alueet

Yksityistiet

Hyödyllisiä linkkejä

Liikennemerkin asettaminen

Lain mukaan liikennemerkin asettamiselle yksityistielle tulee olla kunnan lupa. Vapaamuotoinen anomus, johon on liitetty mukaan tiekunnan asiaa koskeva päätös sekä perustelut kyseisen merkin asettamiseen, toimitetaan tekniseen toimeen:

Kunta tukee yksityisteiden kunnossapitoa

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten myöntämisperusteet on päivitetty ja hyväksytty Viitasaaren kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 §104 sekä Pihtiputaan kunnanhallituksessa 15.12.2021 §259. Pihtiputaalla avustusehtoja on lisäksi päivitetty kunnanvaltuustossa 19.12.2022 §96.

Kunkin vuoden avoimesta hausta julkaistaan kuulutus ja avustushausta lomakkeineen ilmoitetaan myös uutisartikkelina. Hakuaika on vuosittain helmi-maaliskuussa ja avustusta haetaan ns. takautuvasti edellisen vuoden kustannusten perusteella. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

 

Pihtiputaan kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään seuraavin perustein yksityisteille:

1. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

2. Tietä käytetään vähintään kahden eri rakennetun kiinteistön liikenteellisiin tarpeisiin ja tien varrella on vähintään 1 pysyvä asunto.

3. Tietä avustetaan pääsääntöisesti vain niiltä tieosilta, jotka toimivat pysyvän asutuksen pääsyteinä, ts tien avustuspituus määräytyy oletuksena viimeisen pysyvän asutuksen tonttiliittymään saakka.

4. Kunnossapidon enimmäiskustannustasoksi hyväksytään 1000 €/km (sis. alv.). Kunnossapitoavustusta maksetaan enimmillään 100 % hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Avustus määräytyy kulloinkin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ja tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella.

5. Kunnossapitoavustusta maksetaan vain tien kunnossapitoon, ei rakentamiseen ja perusparannukseen.

6. Kunnossapitoon luettaviksi kustannuksiksi hyväksytään mm. höyläys ja lanaus, sorastus, pölynsidonta, vesakontorjunta ja niitto, ojien puhdistus ja luiskien hoito ja kunnostus, rumpujen ja siltojen kunnostus, maakivien pois- to, talvikunnossapito (auraus, polanteen poisto, liukkaudentorjunta), luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen sekä liikennemerkkien hankkiminen ja kunnossapito.

7. Kunnossapidon tapahtuessa ns. talkootyönä, josta ei muodostu tositteita, talkootyön kustannuksiksi hyväksytään henkilötyön tuntihinta 10 € ja konetyön tuntihinta 30 €. Talkootyöstä tulee toimittaa vapaamuotoinen päiväkirja hakemuksen liitteenä.

8. Kunnossapitoon liittyviksi hallintokuluiksi hyväksytään mm. toimistotarvikekustannukset, ilmoitus- ja kirjanpitokulut, pankkien perimät palvelumaksut sekä lakisääteisten vakuutusten maksut.

9. Avustus maksetaan takautuvasti ja vain kirjallisesta, ajoissa saapuneesta hakemuksesta liitteineen. Edellisen kunnossapitovuoden avustus haetaan kuluvan kunnossapitovuoden aikana keväällä. Avustuksen hakua varten julkaistaan vuosittain kuulutus ja hakulomake.

10. Mikäli tiekunta saa hakemuksen perusteella avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää.

11. Edellä mainituista perusteista voidaan harkinnanvaraisesti poiketa hakijan hyväksi, hakemuksesta selkeästi esiin tuodusta, painavasta ja perustellusta syystä.

Määräaika yksityistielain § 84 mukaisten ehtojen täyttämiselle umpeutuu avustushakemusten jättöpäivänä.

Salla Kumpulainen

yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 714 4870

Yksikkö

Tekninen toimi, yhdyskuntatekniikka

Lisätietoja

Kadut, puistot, satamat, kunnallistekniikka

Kirsi Kinnunen

toimistosihteeri

040 171 6811

Yksikkö

Tekninen toimi

Lisätietoja

Teknisen toimen toimistosihteeri, arkistosihteeri

Hae sivustolta