Koronarokotuksen 4. annoksen saavien ryhmä laajenee – Ajanvaraukset terveyskeskuksesta puhelimitse

Jatkossa Pihtiputaalla, Viitasaarella ja muualla KSSHP:n alueella suositellaan neljänsiä koronarokoteannoksia iäkkäille järjestetyn kotihoidon ja omaishoidon piirissä oleville henkilöille. Lisäksi rokotetta suositellaan myös niille yli 75 -vuotiaille, joiden terveyden ja toimintakyvyn heikentyminen hankaloittaa kotona pärjäämistä.

Rokotettavaan ryhmään kuuluville varataan ajat soittamalla terveyskeskuksen vastaanoton puhelimeen asuinpaikkakunnan mukaan.

Kun koronarokotusresurssit antavat myöten, neljänsien koronarokotteiden antamista myös nuoremmille kuin yli 75 -vuotiaille on mahdollista laskea portaittain. Muutoksista tiedotetaan myöhemmin.

Koronarokotukset, puhelinaika ma-to klo 9-15, pe 9-14
Pihtipudas 014 459 6715 (vastaanoton puhelin)
Viitasaari 014 459 7241 (vastaanoton puhelin)

Pihtiputaalla ja Viitasaarella käyttöön Terveyshyötyarvio – Väestötäsön tieto tukee yksittäisen asiakkaan hoitamista

Pihtiputaalla ja Viitasaarella otetaan käyttöön Terveyshyötyarvio, joka tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hoidon laadusta. Väestötason tietoa hyödynnetään tiedolla johtamisessa ja yksilötason tieto tukee ammattilaisen työtä yksittäisen asiakkaan hoitamisessa. Terveyshyötyarvion perusteella asiakkaille voidaan lähettää kirje, jos hänellä katsotaan olevan hoitovaje ja hoito kaipaa tehostusta. Nyt käyttöönotettava Terveyshyötyarvio on digitaalisten työkalujen tuoteperhe, joka hyödyntää asiakas- ja potilastietojärjestelmän rakenteista tietoa ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa päättelyä.

Terveyshyötyarvion avulla voidaan löytää asiakkaita, joiden riskitekijöihin ja terveydentilaan voitaisiin vaikuttaa oikeilla toimenpiteillä. Ilman Terveyshyötyarviota näiden potilaiden tunnistaminen olisi vaikeaa. Terveydenhuollon ammattilainen voi tarvittaessa olla yhteydessä  asiakkaaseen tilanteen korjaamiseksi, jolloin potilasturvallisuus paranee. Työkalun avulla Wiitaunionin perusturva toteuttaa terveydenhuoltolain mukaisia velvoitteitaan edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia, terveyttä ja asiakas- ja potilasturvallisuutta.  Terveyshyötyarvio auttaa kaventamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja osaltaan varmistaa, että terveydenhuollon toiminta perustuu näyttöön ja toteuttaa hyviä hoitokäytäntöjä.

Tietojohtamisen oikeuksilla Terveyshyötyarvion tietoja käsitellään massana, ilman yksittäisen asiakkaan tunnistetietoja. Tietojohtamisessa hyödynnetään väestön terveydentilaa kuvaavia raportteja, joita voidaan tarkastella ja suodattaa valitun asiakasryhmän hakukriteerein. Tuloksista on mahdollista nostaa esiin esimerkiksi tiettyä sairautta, kuten diabetesta sairastavien tiedot ja arvioida heidän hoitonsa toteutumista tai hoidon parantamisen tarpeita. Väestötasolla voidaan havaita hoidon tehostamisen tarpeita määritellyssä potilasjoukossa ja esimerkiksi suunnitella kyseiselle joukolle omahoitoryhmiä. Asiakastyössä Terveyshyötyarvion hyödyntäminen edellyttää asiakkaan tunnistamista. Terveyshyötyarviota voivat käyttää asiakastyössä vain ne ammattilaiset, joilla on oikeus tutustua asiakkaan tietoihin muutenkin. Työkalun avulla etsitään suuressa riskissä olevia sekä paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita, jotka erityisesti hyötyisivät hoidosta, ja tarjotaan heille tarkoituksenmukaisia palveluja.
Terveyshyötyarviota käyttävien ammattilaisten on mahdollista tunnistaa yksittäinen asiakas silloin, kun Terveyshyötyarvion tulosten pohjalta nousee huoli asiakkaan tilanteesta ja kun asiakkaan hoito on kyseisen ammattilaisen vastuulla. Ammattilainen voi tällöin olla yhteydessä asiakkaaseen hoitosuunnitelman tai esimerkiksi lääkityksen tarkistamiseksi. Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus kieltäytyä palvelusta ja kieltää myöhemmät yhteydenotot.

Järjestelmän avulla ei tehdä automaattisia hoitopäätöksiä eikä evätä palveluja keneltäkään, vaan tarjotaan parempia palveluja niille, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittäviä tai oikeita palveluja.

Toimintaa pilotoitu Helsingissä
Terveyshyötyarviota on pilotoitu Helsingin terveysasemilla yhdessä työhön nimettyjen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveyshyötyarvion kehittäjät ovat Helsingin kaupungilla työskenteleviä hoitajia ja lääkäreitä.
Kehittäjät hyödyntävät Terveyshyötyarviolla saatavaa tietoa sekä omilla terveysasemillaan annettavan hoidon tehostamiseksi että omien potilaidensa hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi.
Viitasaarella ja Pihtiputaalla uskotaan Helsingin tavoin, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoamisessa siirrytään terveys- ja hyvinvointiongelmia korjaavasta toimintamallista ennaltaehkäisevämpään ja kohdennetumpaan toimintatapaan. Tämä on ainoa keino vastata mittaviin tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuviin paineisiin, kuten väestön ikääntymiseen, voimavarojen rajallisuuteen ja eriarvoistumiseen. Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi käytetään Helsingin kaupungin ja Kustannus Oy Duodecimin yhteistyönä kehitettämää digitaalista Terveyshyötyarviota.

Lisätietoa
Terveyshyötyarviosta löytyy lisää tietoa Duodecimin sivuilta.
Terveyshyötyarvion päättelysääntöjen pohjana käytettävät tutkimustiedot perustuvat näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmillä tehtyihin hakuihin sekä tutkimusten näytön asteen ja suositusten vahvuuden määrittelyyn. Periaatteet on laatinut kansainvälinen GRADE-työryhmä.
Lähteinä käytetään systemaattisia katsauksia (kuten Cochrane-katsaukset), suomalaisia Käypä hoito -suosituksia ja Duodecimin Lääkärin käsikirjan sisältöä. /

Erilliset koronapuhelupalvelut päättyvät Wiitaunionissa 8.5.2022 – Maanantaista 9.5. alkaen korona-asiat terveyskeskuksen puhelinten kautta

Pihtiputaalla ja Viitasaarella lopetetaan erillisten koronapuhelinpalveluiden käyttö sunnuntaina 8.5.2022. Käytössä on ollut yleinen koronapuhelin, jossa on palveltu myös näytteenotoissa, sekä koronarokotuksen ajanvarauspuhelin. Jatkossa, maanantaista 9.5. alkaen näissä asioissa voi soittaa Wiitaunionin terveyskeskuksen puhelimiin alla olevan jaon mukaan. Viitasaarelaisia pyydetään ottamaan lähtökohtaisesti yhteyttä Viitasaaren numeroihin ja pihtiputaalaisia Pihtiputaan numeroihin. Koronanäytteitä otetaan valtakunnallisen linjauksen mukaisesti vaikeaoireisilta potilailta tavanomaisin lääketieteellisin periaattein, korkean riskin ryhmiin kuuluvilta oireisilta henkilöiltä, raskaana olevilta ja sote-alan työntekijöiltä. 
 
Koronarokotukset, puhelinaika ma-to klo 9-15, pe 9-14
Pihtipudas 014 459 6715 (vastaanoton puhelin)
Viitasaari 014 459 7241 (vastaanoton puhelin)
Näytteenotto, puhelinaika ma-pe klo 8-18. Viikonloppuisin vain Viitasaari, la-su klo 9-16
Pihtipudas 014 459 6700  (päivystyksen puhelin)
Viitasaari 014 459 7223 (päivystyksen puhelin)

Sekajätteen keräykseen suunnitellaan muutoksia – Jätelautakunta päättää asiasta 26.4.

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan alueella suunnitellaan asuinkiinteistöjen siirtämistä kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piiriin. Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että jatkossa sekajäteastioiden tyhjennyksen ja jätekuljetuksen järjestäisi sekä kilpailuttaisi kunta tai kuntien jäteyhtiö.

Wiitaunionissa tekninen lautakunta sekä Viitasaaren kaupunginhallitus ja Pihtiputaan kunnanhallitus ovat lausuntoinaan esittäneet, että muutos kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen toteutetaan. Kuntalaiset ja muut asianosaiset voivat jättää asiasta mielipiteitä 4.4. saakka sähköpostitse jatelautakunta@saarijarvi.fi, mielipiteitä on pyydetty kuulutuksella paikallislehdessä sekä verkkosivuilla.

Pihtiputaalla ja Viitasaarella mahdollisesti käyttöön otettava kunnan järjestämä jätteenkuljetus on käytössä useassa lähialueen kunnassa. Asiaa käsitelläään jätelautakunnan tekemän selvityksen perusteella. Eri seikkojen tarkastelun perusteella selvityksessä todetaan, että nykyinen kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia.

Nykyisin Viitasaarella ja Pihtiputaalla on käytössä kiinteistönhaltijan järjestämä sekajätteen kuljetus. Tällöin kilpailutuksen ja tilaamisen tekee jokainen kiinteistön erikseen, ja lasku on tullut suoraan jätteenkuljetusyritykseltä. Lisäksi kunnalliselta toimijalta on tullut lasku järjestelmän ylläpidosta. Järjestelmän huonoja puolia on jätekuljetusyrittäjien vähäisyys alueella sekä järjestelmän herkkyys väärinkäytöksille. Aluekeräyspisteille viedään sinne kuulumatonta jätettä ilman, että palvelun käyttämisestä maksetaan.

Jätelautakunta tekee päätöksen mahdollisesta siirtymisestä kunnan järjestämään kuljetukseen 26.4.2022. Päätöksestä ja sen vaikutuksista tiedotetaan erikseen. Jos muutos päätetään toteuttaa, se tapahtuu kolmen vuoden siirtymäajalla.

Kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkuljetuksen eli kiinteistöjen omien jäteastioiden lisäksi Viitasaaren ja Pihtiputaan haja-asutusalueella on ollut täydentävänä järjestelmänä kunnan aluekeräyspisteitä, joihin on voinut maksua vastaan viedä sekajätteet. Nyt suunniteltu muutos ei itsessään vaikuta aluekeräyspisteiden sekajäteastioiden käyttöön. Aluekeräyspisteiden sekajäteastioiden käytöstä päätetään jätehuoltomääräysten muutosten yhteydessä, joista päätetään myöhemmin vuonna 2022.

Hoitotarvikkeiden jakeluun joustavuutta Pihtiputaan terveysasemalla käyttöönotetulla automaatilla

Pihtiputaan terveysasemalle on hankittu lokeroautomaatti, jonka kautta toimitetaan terveysasemalta saatavia hoitotarvikkeita. Automaatin avulla hoitotarvikkeiden noutoon tulee lisää joustavuutta, sillä automaattiin tilatut hoitotarvikkeet voi jatkossa hakea terveysaseman aukioloaikoina ma-to 7-18 ja pe 7-16. Hoitotarvikejakelun asiakkaita ovat kuntalaiset, joille on tehty asiasta erillinen päätös.

Automaatti ei korvaa normaalia hoitotarvikejakelua, joka on avoinna ma-ke klo 14-15. Niiden, joilla on mahdollista noutaa tarvikkeet palveluaikoina, toivotaan käyttävän henkilökohtaista noutoa edelleen.

Hoitotarvikkeet tilataan automaattiin normaalisti hoitotarvikejakelun puhelimesta 044 459 6711 ma-ke klo 13.30-15 tai sähköpostitse keskusvarasto@pihtipudas.fi. Tarvikkeet voi noutaa seitsemän päivän sisällä siitä, kun paketti on jätetty automaattiin. Kun paketti on jätetty automaattiin, asiakas saa tekstiviesti-ilmoituksen, jossa on noudossa tarvittava koodi. Koodi syötetään automaattiin, jolloin oikea lokero avautuu. Toimintatapa on periaatteeltaan vastaava kuin erilaisissa kaupallisessa käytössä olevissa pakettiautomaateissa.

Tilattujen tarvikkeiden noutoon on viikko aikaa. Asiakkalta toivotaan paketin noutamista mahdollisimman pian. Näin toimimalla voi varmistaa sen, että mahdollisimman moni paketti on noudettavissa automaatista. Saapumisilmoituksen lisäksi järjestelmä lähettää noutamattomasta paketista muistutukset kolmen ja kuuden päivän kohdalla. Noutamaton paketti poistetaan automaatista seitsemän päivän jälkeen.

Hoitotarvikejakelun automaatti sijaitsee Pihtiputaan terveysaseman pääaulassa.

Automaatissa on 19 lokeroa. Hoitotarvikejakelun palveluita käyttää satoja asiakkaita, joista suuri osa noutaa hoitotarvikkeet päiväaikaan. Tähän saakka palveluaikojen ulkopuolella hoitotarvikkeita noutaneille on tehty erilaisia noutojärjestelyitä, joiden tarve poistuu automaatilla.

Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvat kuntalaiset, joilla on pitkäaikainen, yli kolme kuukautta kestänyt sairaus. Hoitotarvikkeiden yksilöllinen tarve määritellään hoitavan lääkärin tai hoitajan tekemässä terveys- ja hoitosuunnitelmassa. Päätöksen hoitotarvikejakelusta tekee hoitava lääkäri tai hoidosta vastaava terveydenhoitaja.