Kehittämishankkeet

HUBITTAAKO? – hanke

HUBITTAAKO? – hanke

Keski-Suomen yhteisöllisten työtilojen yhteistyöverkoston kehittäminen ja alueellisiin

koulutustarpeisiin vastaaminen avoimella korkeakouluopetuksella

Hankkeen yhtenä päätavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen aktiivisesti yhteistyötä tekevä yhteisöllisten työtilojen verkosto. Näin potentiaalisille toimijoille voidaan tarjota verkostona erilaisia toimipistevaihtoehtoja, joilla on kullakin omat painotuksensa. Etätyöläisille voitaisiin tarjota myös mahdollisuutta siirtyä toimipisteestä toiseen, jos esim. henkilön työtehtävät kiertävät alueella tai halutaan muuten toimia vaihtuvissa ympäristöissä. Hankkeessa kartoitetaan Keski-Suomen kuntien jo toimivien sekä suunnitteilla olevien erityyppisten etätyö- jayhteisöllisten toimitilojen tilanne. Kartoituksen yhteydessä arvioidaan tilojen sekä niihin kytkeytyvien toimintojen hyviä ja huonoja puolia. Kartoituksen pohjalta rakennetaan yhteisöllisille työtiloille yhteinen verkkoportaali, jota pyritään tulevaisuudessa kehittämään aktiivisen ryhmätyöalustan suuntaan.

Hankkeen aikana tavoitteena on saada rakennettua yhteinen tiedotuskanava, josta löytyy toimipisteiden yhteystietojen lisäksi esimerkiksi tietoa kunkin toimipisteen ajankohtaisista tapahtumista. Varsinaisen ryhmätyöalustan rakentaminen on kuitenkin erillisen jatkohankkeen sisältöä. Lisäksi työpakettiin sisältyy maakunnan sekä pää- että sivutoimisille yhteisömanagereille ja erityisesti sellaisena aloittaville valmennusta yhteisömanagerin työtä tukemaan. Valmennuksen kautta pyritään levittämään hyviä käytäntöjä ja helpottamaan uusien managereiden työn aloittamista. Samalla tavoitteena on synnyttää yhteisömanagereista tiivis verkosto, joka keskustelee ja pitää yhteyttä aktiivisesti myös valmennuksen jälkeen.

Hankkeen toisena päätavoitteena on vastata alueellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin tarjoamalla korkeakouluopintoja ja korkeakoulujen osaamista (mm. ajankohtaiset teemat ja uusin tutkimustieto) yhteisöllisten työtilojen kautta. Näin laajennetaan korkeakoulujen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Jyvässeudun ulkopuolelle. Tämän päätavoitteen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, joka tuottaa itse sisältöä sekä koordinoi yhteistyötä muiden avoimien korkeakoulujen kanssa. Tarpeisiin vastaava tarjonta koostetaan Jyväskylän yliopiston avoimen korkeakoulun tarjonnasta ja mahdollisuuksien mukaan myös Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun (JAMK) ja valtakunnallisesti muiden avoimien yliopistojen ja avoimien ammattikorkeakoulujen opinnoista. Tätä kautta syntyvän uuden osaamisen avulla edistetään maakunnan kasvukeskuksen ulkopuolelle syntyvää yrittäjyyttä ja kehitetään koko alueen kilpailukykyä.

Eri alueilla toimivia seutuhubeja onkin mahdollista hyödyntää korkeakouluopetuksen ja -ohjauksen sekä tutkimustiedon levittämisen alustoina. Hankkeessa edistetään tieteellisen tiedon leviämistä ja hyödyntämistä yritystoiminnassa. Samalla tuetaan yksilöiden ja organisaatioiden jatkuvaa oppimista sekä koulutus- ja osaamistason nousua.

Hankkeen aikana on lisäksi tarkoituksena käynnistää yhteisöllisen toimitilan toiminta Pihtiputaalla. Pihtiputaan toimipiste tulisi samalla toimimaan erilaisten uusien toimintamallien pilottikohteena, josta toimivimpia käytänteitä vietäisiin myös muihin verkoston toimipaikkoihin. Perinteisten niin itsenäiseen työskentelyyn kuin yhteiseen tekemiseen ja neuvotteluihinkin soveltuvien tilojen sekä erilaisten koulutusten ohella pyrkimyksenä onkin esimerkiksi kehittää ja tuotteistaa myös lyhytaikaisia (1 – 2 viikkoa) etätyöjaksoja erilaisille osaamisintensiivisen sektorin yrityksille. Tavoitteena on siis rakentaa kokonaisuuksia, joihin sisältyy arkisen etätyön rinnalla virkistys- ja hyvinvointiaktiviteetteja verkostokumppaneiden toteuttamana. Nämä kokonaisuudet ovat se erityinen syy, miksi eri alojen yritykset saataisiin tulemaan juuri näihin toimipisteisiin etätöihin.

Toinen Pihtiputaalla koeponnistettava innovaatio on mahdollistaa lukiolaisten kiinteä yhteistyö etätyöyritysten kanssa tarjoamalla heille oma nurkkauksensa keskuksessa. Näin yritykset voivat ensinnäkin hyödyntää Z-sukupolven näkemyksiä oman toimintansa kehittämisessä vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia. Toiseksi lukiolaiset voivat toimia joustavana lisäresurssina esimerkiksi pienissä ohjelmointitehtävissä tai erilaisten selvitysten toteuttajina. Samalla myös muille alueen yrityksille tarjoutuu helppo kanava ottaa yhteyttä opiskelijoihin. Näin lukiolaiset saavat samalla lisää suoria kontakteja yrityksiin, mikä toivottavasti edistää heidän myöhempää työllistymistään seudulle ja siten toimii vastavoimana asukasluvun vähenemiselle. Tätä toimintamallia voitaisiin pilotoinnin jälkeen laajentaa myös muihin kuntiin, missä ei ole tarjolla ammatillista koulutusta. Toki ammatilliset oppilaitokset voivat samoin olla mukana toiminnassa, mutta niillä yritysyhteistyö on usein jo lähtökohtaisesti aktiivisempaa kuin lukiopuolella.

Varsinainen etätyökeskus avataan vanhan apteekin tiloihin osoitteessa: keskustie 14, 44800 Pihtipudas. Näillä näkymin avaamme fyysisesti ovet elokuussa. Hankkeen aikana 1.6.2020-31.5.2022 etätyökeskuksen tilat ovat maksuttomasti käytössä. Tiloihin tulee toimivat nettiyhteydet sekä videoneuvotteluvälineet. Tiloissa voi järjestää koulutuksia ja yksilöohjaustakin. Siellä on yksittäisiä huoneita käytössä rauhallisempaan työskentelyyn tai vaikka podcastin tekoon. Käytössä on myös vanha autokoulun puoli jossa voi myös työskennellä sekä tehdä ryhmätöitä. Tätä puolta voi hyödyntää myös lukiolaiset.

Osaamis- ja etätyökeskuksessa on tarkoituksena tuoda yhteisöön etätyötä tarjoava fyysinen tila sekä nostaa yhteisössä ja siellä olevissa organisaatioissa jatkuvaa oppimista ja työssäoppimista. Voidaan tässä kontekstissa puhua myös oman kunnan oppimismuotoilusta tai oppijakeskeisyydestä. Keskeistä sille on eri konteksteissa käyttäjän tarpeen asettaminen keskiöön. Sivistys on osa yhteiskuntavastuuta ja sen edistäminen sekä työntekijöiden osaamisen ja kasvun tukeminen on myös muita työnantajia ja yhteiskunnan toimintaa hyödyttävää. Onnelliset, hyvinvoivat työntekijät edistävät oman organisaation edun lisäksi myös yhteiskunnan ja ihmisten kollektiivista etua.

Kunnan valmisteilla olevat hankkeet / hyväksytty kunnanvaltuusto 24.6.2019

 

Miia Hiironen

Projektipäällikkö

040 714 4453

Toimipaikka

Etätyökeskus HUBteekki keskustie 14, 44800 Pihtipudas

Hae sivustolta