Kehittämishankkeet

Kunnan valmisteilla olevat hankkeet

Kunnan valmisteilla olevat hankkeet

  1. Matkailun myyntipalvelutoiminnan käynnistäminen

Pihtiputaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt matkailun myyntipalvelutoiminnan käynnistämisen kokouksessaan 24.6.2019. Myyntipalvelutoiminnan tavoitteena on mm. nivoa yhteen tapahtumat ja palvelut keskusvaraamotoiminnan kautta.

 

Toiminnan tausta

Matkailun merkitystä korostetaan kaikkien Witas-alueen kuntien strategioissa eri tavoin ja matkailutulon kasvattaminen koetaan kunnissa tärkeäksi. Koko alueen matkailumarkkinoinnista ja matkailun edistämisestä vastaa Kehittämisyhtiö Witas Lomaseutu-brändin alla. Käytännössä tätä työtä tekevät Witaksella matkailupäällikkö sekä osa-aikaisesti (10 – 20 % työajasta) markkinointikoordinaattori.

Viimeisimmän matkailututkimuksen perusteella alueen matkailutuloksi on arvioitu 52,3 M€ (verollinen summa, ei suoraan verrattavissa monien muiden alueiden selvityksiin). Alueen matkailutulon rakenne on kuitenkin haastava, koska se perustuu suurimmaksi osaksi päiväkävijöihin ja esimerkiksi hyvin merkittävä osa matkailutulosta on pienikatteista polttoaineen myyntiä. Yöpyvät matkailijat jättävät tutkimuksen mukaan vain vajaat 3,5 M€ alueelle.

Tällä hetkellä matkailupalveluiden myyntityö on yksistään alueen yritysten omissa käsissä, eikä esimerkiksi Witaksella ole tähän työhön resursseja. Toisaalta myöskään suurimmalla osalla alueen yrittäjistä ei ole riittävästi resursseja aktiiviseen myyntityöhön. Lisäksi yksittäiset yrittäjät eivät voi myydä useamman yrityksen yhdessä tuottamia matkailupaketteja ilman matkanjärjestäjäoikeuksia, mikä vaikeuttaa merkittävästi yöpyville matkailijoille suunnattujen pakettien kehittämistä. Vastaavasti eri tapahtumien järjestäjillä on vaikeuksia löytää tapahtumiensa yhteyteen riittävästi majoitusvaihtoehtoja, koska mistään yhdestä kanavasta ei löydy laajempaa majoitusvalikoimaa alueelta.

Witas-alueen matkailustrategiassa on puolestaan määritelty, että kuluvalla viisivuotiskaudella matkailun myyntikanavia kehitetään Lomaseudulla. Myynnin kehittämisellä tavoitellaan matkailijoiden viipymän pidentymistä alueella sekä palvelutarjonnan lisääntymistä. Tätä kautta tavoitteena on toimialan yritysten liikevaihdon kasvu ja matkailualan työpaikkojen lisääntyminen.

Jo nyt alueella toimii useampi kymmenen yritystä, joiden palveluita voitaisiin tarjota uuden myyntikanavan kautta. Lisäksi myös alueen yksityiset mökinomistajat voivat saada mökkinsä näkyville järjestelmään, minkä ansiosta yhdestä osoitteesta olisi saatavilla merkittävästi nykyistä suurempi valikoima erityyppisiä majoitusvaihtoehtoja. Palveluntuottaja on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan myyntiin myös sopimuksen ulkopuolelle jäävien kuntien matkailupalveluita, mutta niiden osalta hinnoittelurakenne tulee olemaan kalliimpi kuin sopimuksessa mukana olevien kuntien yrityksillä.

 

Keskusvaraamotoiminnan kehittäminen

Tätä tarkoitusta varten Witas ja alueen matkailuyrittäjät ovat nähneet tarpeelliseksi yhteisen myyntipalvelutoiminnan (keskusvaraamotoiminnan) kehittämisen. Pihtiputaan kunta haki toukokuussa avoimella Hilma-kilpailutuksella kiinnostuneita toimijoita neuvottelumenettelyyn koko alueen myyntitoiminnan käynnistämiseksi. Kilpailutus tuotti ainoastaan yhden vastauksen Suomen Keskusvaraamo Oy:ltä, joka oli jo aiemmin ilmaissut kiinnostuksensa toimintaan. Yritys myy tällä hetkellä majoitus- ja oheispalveluita viidellä paikkakunnalla (mm. Kalajoki, Oulu, Syöte) sekä tuo alueille matkailijoita esim. Japanista, Kiinasta ja Keski-Euroopasta yhdessä kansainvälisten matkanjärjestäjien kanssa. Yritys on tehnyt myös kestävän luontomatkailun sopimuksen Metsähallituksen kanssa ja sillä on lisäksi Unescon logon käyttöoikeus.

Alueellisen myyntiorganisaation käynnistäminen edellyttää kuitenkin merkittävää rahallista panostusta ja toiminnan saaminen liiketaloudellisesti kannattavalle pohjalle kestää useita vuosia. Siksi Keskusvaraamo on esittänyt 2 + 1 vuoden sopimusta, jonka perusteella yritykselle maksettaisiin korvausta 62 000 € (+ alv. 24 %) ensimmäiseltä vuodelta. Toiselta vuodelta sekä mahdolliselta optiovuodelta korvausta pienennettäisiin toiminnan tuloksellisuuden perusteella sopimuksessa olevan taulukon mukaisesti.

 

Sopimus myyntipalvelun käynnistämisestä

Varsinaisen sopimuksen tekijänä tässä tapauksessa on Pihtiputaan kunta, joka vastasi myös toimintaan kohdistuvasta kilpailutuksesta. Muut kunnat liittyvät sopimukseen erillisellä sopimuksella Pihtiputaan kunnan kanssa. Lisäksi Pihtiputaan kunnalla on parhaillaan menossa Palvelukulttuuri kunniaan -hanke, jonka osana sama palveluntuottaja voi kartoittaa alueen matkailupalvelut vuoden 2019 aikana. Tämän kartoituksen tuloksena kerättyjen matkailutuotteiden myynti alkaisi palveluntuottajan myyntikanavissa viimeistään 1.1.2020. Toimintaan mukaan lähteviltä yrityksiltä palveluntuottaja perii lisäksi markkinointimaksun sekä provision toteutuneesta myynnistä.

Myyntiorganisaation käynnistämisen tavoitteena on edistää alueen elinkeinotoimintaa sekä matkailullista tunnettuutta, joten sen voidaan katsoa kuuluvan kuntalain mukaisesti kuntien toimialaan. Hankintalain näkökulmasta kyseessä taas on käyttöoikeussopimus, jonka kilpailuttamisraja on 500 000 €. Toimenpidettä ei siksi olisi ollut välttämätöntä edes kilpailuttaa julkisesti, koska toimenpiteen kokonaiskustannukset jäävät joka tapauksessa kilpailuttamisrajan alle.

Toimenpiteen markkinaehtoisuutta arvioitaessa on otettu huomioon se, että kiinnostuneita toimijoita on haettu kilpailuun perustuvassa, läpinäkyvässä ja syrjimättömässä tarjousmenettelyssä. Toisaalta toimenpide on myös toteutettu tasavertaisesti, koska tilaaja ja palveluntuottaja jakavat toimenpiteen taloudellisen riskin tasaveroisesti. Tuoreen EU-tulkinnan mukaan julkinen tarjouskilpailu ei takaa toimenpiteen markkinahintaisuutta, jos tarjouksia tehdään vain yksi. Tässä tapauksessa toimenpiteen markkinahintaisuutta on lisäksi pyritty varmistamaan käymällä avoimesti ja kattavasti läpi toiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannukset. Näin ollen voidaan todeta, ettei tehtävä toimenpide sisällä perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

 

Kuntien maksuosuudet ja sopimus keskusvaraamotoiminnan käynnistämiseen tästä linkistä:

https://kokous.pihtipudas.fi/dweb/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20193427-3

 

 

2. Etätyökeskuksen käynnistämishanke

Pihtiputaan kunta on hakenut rahoitusta etätyökeskustoiminnan käynnistämiseen, Euroopan aluekehitysrahastosta. Keskuksen ideana on tuoda kuntaan uusia mahdollisuuksia sekä lyhytaikaiseen että pidempikestoiseen työskentelyyn niin kunnan asukkaille ja kesäputtaalaisille kuin muillekin etätyötä tekeville. Työtilojen lisäksi keskuksen on tarkoitus tarjota yliopistoyhteistyön kautta työpajoja ja luentoja yrittäjien osaamisen kehittämiseen. Edelleen keskuksen tavoitteena on lisätä yhteistyötä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Yhteistyön tuloksena yritykset saavat tuoreita ajatuksia toimintansa kehittämiseen ja opiskelijat lisää kontakteja yrityselämään sekä uusia työmahdollisuuksia.

 

Hankkeen tausta

Pihtiputaan yritysympäristöön kohdistuu monia haasteita. Tuotannollisten yri­tys­ten päämarkkina-alueet ovat kaukana ja paikallinen ostovoima on kai­kil­la aloilla kutistunut. Toisaalta perinteisillä teollisuudenaloilla on ollut työ­voi­ma­pu­laa jo pidempään ja viime vuosina myös palvelualoilla on ollut li­sään­ty­viä haasteita osaavan työvoiman löytämisessä. Samaan aikaan laa­jem­pi elinkeinoelämän murros ja digitalisaatio tarjoavat kuitenkin monia mah­dol­li­suuk­sia myös Pihtiputaalle. Esimerkiksi valokuitu mahdollistaa etä­työn sekä kunnan keskustassa että harvemmin asutuilla alueilla. Siksi etä­työn mahdollistaminen tukee merkittävästi paikallisen elin­kei­no­ra­ken­teen monipuolistumista.

 

 

Etätyökeskuksen käynnistämishanke

Tähän tarpeeseen vastaa Pihtiputaan etätyökeskuksen käynnistämishanke. Sen tavoitteena on mahdollistaa tehokas etätyö pidempinä ja lyhempinä jak­soi­na. Tarkoituksena onkin saada keskukseen muutamia pysyvämpiä asuk­kai­ta sekä vaihtuvia toimijoita (esim. kesäputtaalaiset). Samalla pyritään ke­hit­tä­mään yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on rakentaa ak­tii­vis­ta yhteistyötä Pihtiputaan keskuksen sekä Viitasaaren Lennättimen ja Ää­ne­kos­ken ÄäneHubin välille, jolloin potentiaalisille toimijoille tar­jot­tai­siin verkostona erilaisia toimipistevaihtoehtoja, joilla on kullakin omat pai­no­tuk­sen­sa. Käynnistämishankkeella pyritään edistämään myös yritysten osaa­mi­sen kehittämistä Jyväskylän yliopiston tuottamien työpajojen sekä luen­to­jen kautta. Lisäksi projektiin kytkeytyvät lukiolaiset, joita koh­tau­te­taan keskuksen yritysten kanssa ja näin tuodaan millenniaalien ideoita ti­lois­sa toimiville yrityksille.

 

 

Hankkeen aikataulut

Käynnistämishanke on kaksivuotinen ja sen suunniteltu alkamisaika on 1.9.2019. Hankkeelle on kesäkuun erityishaussa hyvät mahdollisuudet saa­da EU-tukirahaa 70 %. Rahoittajan edustaja on jo alustavasti kommentoinut han­ket­ta ja pitää sitä kannatettavana. Hankkeen kokonaisbudjetti on 275 616 €, josta kunnan omarahoitusosuus on 82 684,80 €.

 

Pihtiputaan etätyökeskus tabletilla -käynnistämishanke 2019-2021: https://kokous.pihtipudas.fi/dweb/kokous/20193427-4-1.PDF

Lisätietoja:

 

Manu Aunola

Yritysagentti

040 714 4494

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja


Jasmine Välikangas

Tourism Manager / Matkailupäällikkö, Witas Oy

+358 40 703 1205

Lisätietoja

matkailu@witas.fi
jasmine.valikangas@witas.fi

Ari Kinnunen

Kunnanjohtaja

044 459 6806

Yksikkö

Keskushallinto

Toimipaikka

Kunnanvirasto

Lisätietoja

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa, kunnanhallituksen esittelijä ja vastaa asioiden valmistelusta hallituksen käsiteltäväksi.

Hae sivustolta