Äänestä vaaleissa

Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelmassa (10.12.2019) tarkoitetun sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueet muodostuvat pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta, mutta Uudenmaan maakunnassa hyvinvointialueita on neljä. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö  tuli voimaan 1.7.2021.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin. Pihtiputaan kunta kuuluu Keski-Suomen hyvinvointialueeseen. Hyvinvointialueiden muodostamista koskevan lainsäädännön löydät täältä.

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Hyvinvointialueen tehtäviä koskevan lainsäädännön löydät täältä.

Pihtiputaan kunnan alueella sote-palveluiden järjestetämisestä vastaa tulevaisuudessa siis hyvinvointialue, ei Pihtiputaan kunta, Wiitaunioni tai Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Myös pelastustoimi siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille.

Kunnista hyvinvointialueelle siirtyviä palveluita ovat mm.

 • sosiaalihuollon palvelut, esimerkiksi vanhuspalveluiden kotipalvelu ja kotihoito, vammaispalvelut, oppilashuolto (koulukuraattorit, psykologit), lastensuojelu, päihde- ja mielenterveystyö, sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus, kasvatus- ja perheneuvonta,
 • terveydenhuollon palvelut, esimerkiksi terveyskeskusten palvelut, hammashuolto, erikoissairaanhoito
 • pelastustoimi.

 

Lisätietoa hyvinvointialueista Valtioneuvoston sivuilla

Aluevaltuusto ja sen tehtävät

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä vuodesta 2023 alkaen. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on  yhtäläinen äänioikeus. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa vuodesta 2025 lukien. Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan kuitenkin erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Helsingissä kuitenkin järjestetään ennakkoäänestys ja laitosäänestys muiden hyvinvointialueiden äänioikeutetuille.

Äänestäjät äänestävät oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Keski-Suomen hyvinvointialueelle valitaan 69 valtuutettua ja varavaltuutettua. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Hyvinvointialueen valtuustossa ei siis ole kuntakohtaisia kiintiöitä.

Hyvinvointialuelaissa on lueteltu kaikki aluevaltuustojen päätäntävallassa olevat tehtävät (22 §).

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen

 1.   hyvinvointialuestrategia
 2.   hallintosäännöstä
 3.   talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
 4.   omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
 5.   liikelaitoksen toiminnan ja talouden tavoitteista
 6.   varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista
 7.   sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
 8.   palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista
 9.   takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
 10.   jäsenten valitsemisesta toimielimiin (jollei muuta säädetä)
 11.   luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista
 12.   hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta
 13.   tilivelvollisten nimeämisestä
 14.   hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
 15.   muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Aluevaalien 2022 aikataulu

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkoi: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

 

Lisätietoja aluevaaleista Oikeusministeriön vaalisivuilta

Keskusvaalilautakunta

Lue lisää

Aluevaaliehdokkaat

Lue lisää

Missä voit äänestää Pihtiputaalla aluevaaleissa 2022?

Lue lisää

Hae sivustolta