OAS Hallakallion tuulivoiman osayleiskaava, Pyhäjärvi

Julkaistu 08.03.2023

Hallakallion tuulivoimaosayleiskaava vireille ja osallistumis ja arviointisuunnitelma nähtäville

YIT Suomi Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Hallakallion alueelle. Tavoitteena on mahdollistaa enintään 28 tuulivoimalan rakentaminen. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho 710 MW. Tuulivoimapuisto liitetään kantaverkkoon rakentamalla kaavaalueelta joko noin 49,5 km pituinen tai 42 km pituinen 110 tai 400 kV sähkönsiirtolinja luoteeseen Fingridin Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle.


Tuulivoimaloiden rakentaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pyhäjärven tekninen lautakunta päätti kokouksessaan
21.2.2023 § 8 asettaa YIT Suomi Oy:n Hallakallion hankkeen osayleiskaavan osallistumis ja arviointisuunnitelman nähtäville. Hallakallion hankkeen kaavoitusaloite on hyväksytty ja osayleiskaavan laatiminen on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 19.4.2022 § 107 ja
kaupunginvaltuuston päätöksellä 31.5.2022 § 45.


Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisen osallistumis ja arviointisuunnitelman sekä kaavoituksen vireilletulon osalta ilmoitetaan:

Osallistumis ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kuulemista varten 8.3 8.4.2023 välisenä aikana seuraavissa paikoissa:


Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus jättää mielipiteitä osallistumis ja arviointisuunnitelmasta. Mielipiteet tulee toimittaa 8.4.2023 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen
tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800
Pyhäsalmi. Palautteen aiheeksi tulee merkitä ”Hallakallion tuulivoimaosayleiskaava”. Viranomaislausunnot pyydetään osana kaavan vuorovaikutusmenettelyä.


Hallakallion tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVAlain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja MRL:n mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina erillisinä menettelyinään.
PohjoisPohjanmaan ELYkeskus toimii YVAmenettelyssä YVAlain tarkoittaman yhteysviranomaisena ja Pyhäjärven kaupunki vastaa osayleiskaavoituksesta.


Lisätietoja antavat:

Pyhäjärven kaupunki

Tekninen johtaja Sami Laukkanen, puh. 044 445 7684,
sami.laukkanen@pyhajarvi.fi


Hankekehittäjä, YIT Suomi Oy

Projektipäällikkö Jarno Hautamäki, puh. 040 869 0985,
jarno.hautamaki@yit.fi


Kaavaa laativa konsultti, Ramboll Finland Oy

Kaavan projektipäällikkö Merja Isteri, puh. 040 822 4270,
merja.isteri@ramboll.fi


Pyhäjärvellä 22.2.2023

Pyhäjärven kaupunki, tekninen lautakunta

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta