Kuulutus Muntterinkankaan tuulivoimahankkeen (Pielavesi ja Keitele) ympäristövaiku-tusten arviointiselostus nähtävillä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten

Julkaistu 15.09.2023

Ilmatar Energy Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö keskukselle (ELY) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017, YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Pielaveden Hirvenselän ja Nilakan Vuonamonlahden väliselle alueelle suunniteltua tuulivoimahanketta. Tuulivoimahanke koostuu tuulivoimapuiston alueesta (hankealue) ja tarkasteltavasta sähkönsiirtoreitistä.

Hankekuvaus ja arvioitavat vaihtoehdot

Hankkeesta vastaavana toimiva Ilmatar Pielavesi Oy suunnittelee Muntterinkankaan tuulivoimapuistoa Pielaveden ja Keiteleen kuntien alueelle, kuntarajan molemmin puolin. Hankealue sijoittuu Pielaveden ja Keiteleen kuntien rajalle, Pielaveden Hirvenselän ja Nilakan Vuonamonlahden väliselle alueelle. Hankealueen koko on noin 3 000 hehtaaria, josta noin 2 500 hehtaaria on Pielaveden kunnan ja 500 hehtaaria Keiteleen kunnan alueella. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 20 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja voimalakohtainen yksikköteho on noin 6–10 MW (tuulivoimapuiston kokonaisteho noin 120–160 MW).

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta
  • VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 20 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloista 17sijoittuu Pielaveden ja 3 Keiteleen kunnan alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW.
  • VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 17 uutta tuulivoimalaa. Kaikki tuulivoimalat sijoittuvat Pielaveden kunnan alueelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 350 metriä ja yksikköteho noin 6-10 MW.

Tuulivoimapuiston liittämiseksi valtakunnanverkkoon tarkastellaan yhtä sähkönsiirtovaihtoehtoa (SVE):

SVE: Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan noin kymmenen kilometriä pitkä uusi 110 kV:n voimajohtolinja tuulivoimapuiston sähköasemalta Savon Voima Verkko Oy:n 110 kV:n voimajohdolle. Liittyminen nykyiseen 110 kV:n voimajohtoon tapahtuu voimajohdon yhteyteen rakennettavalla uudella 110 kV:n sähköasemalla. Alustava liityntäpiste ja uuden sähköaseman paikka sijaitsee hankealueen etelä kaakkoispuolella Länsi-Säviän länsipuolisella alueella.

Asiakirjojen nähtävilläolo ja mielipiteiden esittäminen

Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä verkossa osoitteessa  www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA . Tämän lisäksi arviointiselostus on nähtävillä paperimuodossa 15.9-15.11.2023 Pielaveden kunnan teknisen toimiston ilmoitustaululla (Puustellintie 18) ja Pielaveden ympäristöosastolla (Puustellintie 10) sekä Keiteleen kunnan toimistolla (Laituritie 1) em. virastojen aukioloaikoina.

Arviointiselostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisena 15.11.2023 mennessä Pohjois-Savon ELY-keskukselle osoitteella PL 2000, 70101 Kuopio (käyntiosoite Kallanranta 11, Kuopio) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi.

Lausuntojen ja mielipiteiden jättämiselle varatun ajan jälkeen Pohjois-Savon ELY-keskus antaa perustellun päätelmän YVA-selostuksesta. Perusteltu päätelmä tulee nähtäväksi viimeistään 15.1.2024 mennessä osoitteisiin www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA sekä Pohjois-Savon ELY-keskus, Kallanranta 11, Kuopio.

Yleisötilaisuus
Hanketta, ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja nyt alkavan YVA-menettelyn kulkua esitellään yleisötilaisuudessa Pielavedellä 31.10.2023 klo 17 alkaen Suojalassa ositteessa Puistotie 8 ja Keiteleellä 1.11.2023 klo 17 alkaen Wanhalla Meijerillä ositteessa Wanha Meijerintie 6. Tilaisuuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä Ks. liittymislinkki osoitteesta  www.ymparisto.fi/muntterinkangastuulivoimaYVA .

Lisätietoja hankkeesta ja YVA-menettelystä

Hankkeesta vastaavan puolesta Timo Laitinen, Ilmatar, puh.+358405505500,
timo.laitinen@ilmatar.fi tai YVA-konsultilta Liisa Karhu, FCG Finnish Consulting Group Oy, Puh. 0400
835 726, liisa.karhu@fcg.fi

Lisätietoja yhteysviranomaisen puolesta asiassa antaa Laura Puoskari, Pohjois-Savon ELY- keskus,
laura.puoskari@ely-keskus.fi, puh. 0295 016 408

Kuopiossa 13.9.2023
Pohjois-Savon ELY-keskus

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta