OAS Moskuankangas tuulivoiman osayleiskaava, Pyhäjärvi

Julkaistu 08.03.2023

KUULUTUS PYHÄJÄRVEN MOSKUANKANKAAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAN VIREILLETULOSTA SEKÄ OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA (OAS)


Pyhäjärven kaupunginvaltuusto on päättänyt kaavoituksen vireilletulosta 31.5.2022 (Kvalt § 44) Moskuankankaan alueelle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen Pohjan Voima Oy:n kaavoitusaloitteesta. Hankealue sijaitsee PohjoisPohjanmaan maakunnan eteläosassa, Pyhäjärven kaupungin lounaisosassa. Alue rajautuu lännessä Haapajärven kuntaan ja etelässä Pihtiputaan kuntaan. Alueelta on matkaa Haapajärvelle noin 14 km, Reisjärvelle 19 km, Pihtiputaalle 20 km ja Pyhäjärven keskustaan noin 24 km. Alueen pintaala on noin 4060 hehtaaria.


Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Moskuankankaan alueelle enintään 28 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston ja siihen liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden, sähköaseman sekä akkukentän rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.


Voimaloiden suunniteltu kokonaiskorkeus on enintään 330 metriä ja yksikköteho 612 MW. Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää valtakunnan sähköverkkoon. Liittyminen tapahtuu hankealueelta pohjoiseen Pysäysperän sähköasemalle tai koilliseen Parkkimajärven pohjoisosaan mahdollisesti rakennettavalle uudelle sähköasemalle.


Pyhäjärven Moskuankankaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 8.3.20238.4.2023 välisen ajan Pyhäjärven kaupungin internetsivuilla osoitteessa
https://www.pyhajarvi.fi/fi/kaavamuutokset. Aineisto on nähtävillä myös Pyhäjärven kaupungintalolla osoitteessa Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi.


Osallistumis ja arviointisuunnitelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 8.4.2023 joko sähköisesti osoitteeseen
tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi tai postitse osoitteeseen Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi.


Hankkeesta järjestetään 14.3.2023 klo 1719 yleisötilaisuus Pyhäjärven kaupungintalolla osoitteessa Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi, jossa esitellään OAS ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)ohjelma. Paikan päälle voi saapua klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Teams). Ohjeet tilaisuuteen osallistumiseksi löytyvät osoitteesta
https://www.pyhajarvi.fi/fi/kaavamuutokset


Samaan aikaan kaavoituksen kanssa laadittavan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aineisto löytyy osoitteesta
Ymparisto > Moskuankankaan tuulivoimahanke, Pyhäjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä PohjoisPohjanmaan ELYkeskukselle.


LISÄTIETOJA ANTAVAT:

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI:

Tekninen johtaja, Sami Laukkanen p. 044 4457 684,
sami.laukkanen@pyhajarvi.fi


KAAVAKONSULTTI:

Sweco Finland Oy, Sanukka Lehtiö, p. 050 316 1277,
sanukka.lehtio@sweco.fi


HANKKEESTA VASTAAVA:

Pohjan Voima Oy, Tomi Mäkipelto, p. 050 370 4092,
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta