YVA-kuulutus, Leppämäki Wind Farm Oy, Leppämäen tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus

Julkaistu 23.08.2023

Leppämäki Wind Farm Oy (Enersense Wind Oy), Leppämäen (Pyhäjärvi) tuulivoimapuisto, ympäristövaikutusten arviointiselostus

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

Leppämäki Wind Farm Oy (Enersense Wind Oy) suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Pyhäjärven kaupunkiin Leppämäen alueelle. Hankealue sijaitsee Pyhäjärven kaupungin eteläosassa, rajautuen Pihtiputaan kuntarajaan hankealueen lounaisreunasta. Hankealueen rajalta etäisyys Pyhäjärven keskustaan on noin 21 km ja Pihtiputaan keskustaan noin 17 km. Tuulivoimahanke muodostuu hankealueelle toteutettavista tuulivoimaloista, huoltotiestöstä sekä hankealueelle rakennettavasta sähköasemasta. Hankealueen pinta-ala on noin 1 050 ha.

Leppämäen hankealueelle suunnitellaan enintään 6 voimalan tuulivoimapuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on arvioitu vaikutukset hankkeen toteuttamatta jättämiselle (VE0) sekä kahdelle hankevaihtoehdolle (VE1–VE2):
• VE0: Hanketta ei toteuteta
• VE1: Toteutetaan 6 voimalan hanke
• VE2: Toteutetaan 5 voimalan hanke

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan vain yhtä vaihtoehtoa. Tuulivoimapuisto liitetään suoraan hankealueen eteläosan läpi kulkevaan Elenian 110 kV sähkölinjaan. Hankealueelle rakennetaan liittymistä varten oma sähköasema.

Arviointiselostus nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 23.8.-23.10.2023 välisen ajan Pyhäjärven kaupungin ja Pihtiputaan kunnan internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/leppamaentuulivoimaYVA

Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa seuraavissa paikoissa:
• Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi
• Pyhäjärven kirjasto, Laitisentie 6, 86800 Pyhäsalmi
• Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44801 Pihtipudas
• Pihtiputaan kirjasto, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas
• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Veteraanikatu 1, Oulu

Yleisötilaisuudet

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 20.9.2023 klo 17.00–19.00 Pyhäjärven kaupungintalolla (Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi). Tilaisuudessa on etäosallistumismahdollisuus (linkki on saatavilla edellä mainitulla verkkosivulla). Tilaisuudessa esitellään myös hankkeenkaavoitusta. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen.

Hankkeesta, YVA-menettelystä ja hankealueen osayleiskaavan laadinnasta ovat kertomassa YVA-yhteisviranomainen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), Pyhäjärven kaupungin edustajat, hankevastaava Leppämäki Wind Farm Oy sekä YVA- ja kaavakonsultti (Sweco).

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Mielipiteet tu-lee toimittaa kirjallisena 23.10.2023 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU. Viite POPELY/3410/2021.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta kahden kuu-kauden kuluessa nähtävilläoloajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä, joka sisältää yhteenvedon ar-viointiselostukseen jätetyistä kannanotoista, tulee nähtäville osoitteeseen: www.ymparisto.fi/leppa-maentuulivoimaYVA

Lisätietoa:
Yhteysviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, yhteyshenkilö Elisa Kyllönen, p. 0295 038 055, elisa.kyllonen@ely-keskus.fi

Hankkeesta vastaava: Leppämäki Wind Farm Oy (Enersense Wind Oy), projektipäällikkö Henna Hytti-nen p. 040 5330 491, henna.hyttinen@enersense.com ja hankekehitysjohtaja Kalle Sivill, p. 040 541 6105, kalle.sivill@enersense.com

YVA-konsultti: Sweco Finland Oy, yhteyshenkilö Jatta Salmi, p. 050 919 5465, jatta.salmi@sweco.fi

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä ELY-keskuksen verkkosivujen (ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa) kuulutuksia -osiossa ja Pyhäjärven kaupungissa ja Pihtiputaan kunnassa 23.8.2023-23.10.2023 välisen ajan. Kuulutus jul-kaistaan samanaikaisesti myös hankkeen YVA-sivulla www.ymparisto.fi/leppamaentuulivoimaYVA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta