Pihtiputaan kunnan reagointi Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteisiin suosituksiin koronakriisin aikana

Julkaistu 22.03.2020

Suositusten tarkoitus ja tavoitteet:
Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteistyön tarkoituksena on antaa suosituksia kuntien ja yrittäjien yhteistyöhön koronakriisin ajaksi. Tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.
Pihtiputaan kunta pyrkii nojaamaan elinkeinopolitiikassaan esitettyihin suosituksiin alla tarkemmin esitetyllä tavalla.

Yrittäjien ja kunnan vuoropuhelu
Kunnanjohtajan, elinkeinojohtajan ja yrittäjäyhdistyksen on käynnistettävä välittömästi matalankynnyksen vuoropuhelu yritysten toimintaedellytysten ja kunnan elinvoiman turvaamiseksi.
Järjestetään viikoittainen palaveri yrittäjäjärjestön hallituksella laajennetun elinkeinoryhmän kanssa hyödyntäen Teams-etäyhteysjärjestelmää. Kontaktoidaan suurimmat työnantajat suoraan.

Päivittäkää arvionne puolin ja toisin siitä, mikä on kunnan yritysten tila koronakriisin myötä ja miten kunta voi esimerkiksi ohjauksella ja neuvonnalla tukea yrityksiä.
Witaksen rooli ohjauksessa ja neuvonnassa tässä tilanteessa korostuu. Witas on koko ajan saavutettavissa yritysten ohjauksessa ja neuvonnassa. Witas seuraa myös valtakunnallista tukipakettien tilannetta ja informoi yrityksiä ja yrittäjäjärjestöä. Hankkeista siirtyy osittain henkilöresurssia yritysten neuvontaan.

Nyt on tärkeää, että kukaan yrittäjä ei jää ongelmien kanssa yksin, vaan että yrittäjä voi luottaa siihen, että kunta ja yrittäjäyhdistys hakevat yhdessä ratkaisuja yritysten selviämiseen.
Wiitaunionin johtoryhmän tiedotteessa 20.3.2020: Kehittämisyhtiö Witas on tehostanut toimintaansa tilannetta vastaavaksi. Seuraa Witas Oy:n kotisivuja.

Yleisiä toimenpidesuosituksia yrittäjien maksuvaikeuksiin
Kuntien tiloissa vuokralla olevien yrittäjien on maksuvaikeuksien uhatessa syytä hyvissä ajoin olla yhteydessä vuokranantajaan ja neuvotella mahdollisista maksujärjestelyistä.
Mikäli yrittäjällä on maksuvaikeuksia kunnan vuokratiloissa, pyydämme ottamaan yhteyttä talousjohtaja Ari-Jukka Käsmään (p. 044 459 6820) asian selvittämiseksi mahdollisimman hyvissä ajoin.

Koronan aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa on kuntien syytä harkita tilanteen niin vaatiessa myös yleistä maksuajan pidennystä yritysten suorituksille.
Kunta on valmis neuvottelemaan nykyistä joustavammista maksujärjestelyistä, kts edellinen kohta neuvotteluista.

Koronan aiheuttamassa poikkeustilassa on yritysten kannalta erittäin keskeistä, että kuntien maksusuoritukset yrityksiin tulevat ajoissa. Yritysten tilanteen helpottamiseksi on syytä harkita maksujen suorittamista jo ennen eräpäivää.
Kunta pyrkii tehostamaan laskujen kierrätysprosessia. Maksaa nopeammin ja perii hitaammin -yleisperiaate.

Suosituksia julkisten hankintojen toteuttamiseksi
Kuntien kannattaa edelleen hankkia tarvitsemiansa palveluja ja tuotteita. Ostoja ei kannata laittaa varmuuden vuoksi jäihin.
Kunta ei lopeta tai rajoita ostojaan, resursseja uudelleensuunnataan palvelutarpeen muutoksessa.

Kuntia suositellaan selvittämään, onko niiden mahdollista aikaistaa hankintojaan. Moni hankintakokonaisuus voi vallitsevassa tilanteessa olla elintärkeä niihin osallistuville tarjoajille. Myös pienhankintojen rooli voi olla merkittävä. Kuntien on hyvä pohtia, onko niillä mahdollisuutta suunnata pienhankintoja sellaisille toimijoille tai kilpailuttaa pienhankintoja sellaisten toimijoiden kesken, joiden osalta tilanne on haastavinta.
Kunta suunnittelee tulevien hankintojen aikaistamista ja pyrkii hankinnoillaan edistämään paikallista elinvoimaa. esim. konekannan uusiminen.

Kun kasvokkain tapahtuvat markkinavuoropuhelutilaisuudet peruuntuvat, hankintayksiköt voivat silti lähettää asiakirjoja potentiaalisille tarjoajille kommentoitavaksi. Markkinavuoropuheluiden pitäminen etäyhteyksin on myös mahdollista.
Kunnan hankintayksiköt menettelevät edellä esitetyn mukaisesti.

Voimassa olevien hankintasopimusten osalta toimittajien ja kuntien kannattaa yhteistyössä neuvotellen etsiä sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttää mahdollisia joustoja. Olisi suositeltavaa pyrkiä löytämään ratkaisuja, joista aiheutuu puolin ja toisin mahdollisimman vähän vahinkoa. Tämä on vaihtoehto sille, että sopimuksia irtisanottaisiin tai purettaisiin.
Kunta on oikeudenmukainen ja tasapuolinen neuvottelukumppani. Kunta pyrkii neuvotteluissa löytämään ratkaisuja jotka ovat kohtuullisia molempien sopijaosapuolten näkökulmasta. Yrityksen toiminnan sopeuttaminen vallitsevaan hankalaan markkinatilanteeseen on lähtökohtaisesti yrityksen oma tehtävä. Kunta harkitsee omaa suhtautumistaan sopimusosapuolena ja yrityksen toimintaedellytysten turvaajana osana yrityksen esittämää kokonaiskeinovalikoimaa / sopeuttamissuunnitelmaa, jolla se selviää häiriötilanteesta. Kunta pyrkii parhaan kykynsä mukaan huomiomaan yrityksen kokonaistilanteen olemassa olevan lainsäädännön ja poikkeuslainsäädännön puitteissa. Witas Oy:llä voi olla tärkeä rooli yrityksen kokonaissopeuttamissuunnitelman tekemisessä.

Kuntia suositellaan mahdollisuuksien mukaan aikaistamaan yrityksille suoritettavien maksujen maksupäiviä.
Kunta pyrkii tehostamaan laskujen kierrätysprosessia. Maksaa nopeammin ja perii hitaammin -yleisperiaate.

Poikkeusoloissa on tärkeää pyrkiä minimoimaan niin kunnalle kuin toimittajalle aiheutuva vahinko. Jotta selvittäisiin mahdollisimman vähäisellä vahingolla, on erityisen tärkeää miettiä välittömästi hankintoihin elinvoimaa edistäviä ratkaisuja. Tässä pohdinnassa on hyvä käyttää hankintojen koko keinovalikoimaa, joista yhtenä esimerkkinä suurissa hankintakokonaisuuksissa osatarjousten jättämisen mahdollisuus esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain. Tällöin useampi tarjoaja voi tulla valituksi toimittajaksi.
Käydään läpi tehostetusti toimialoittain tehtävät hankinnat yritysvaikutusten arvioinnin kautta ja mietitään siten vielä uudelleen miten hankintatoimella saadaan mahdollisimman hyvä elinvoimavaikutus.

Kunnat ja yrittäjät voivat yhteistyössä pohtia, miten kunnan erilaisissa hankintatarpeissa voitaisiin hyödyntää pienyrittäjien palveluja.
Keskustellaan asiasta laajennetussa elinkeinoryhmässä.

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö palvelee koko Suomen hankintalain mukaisia hankintayksiköitä ja antaa neuvoja sekä ohjeita. Neuvontayksikkö ylläpitää kattavaa hankintasivustoa osoitteessa www.hankinnat.fi. Hankintayksiköt voivat olla yhteydessä neuvontayksikköön puhelimitse tai sähköpostitse. Neuvonta on maksutonta.
Kunta hyödyntää neuvontayksikön palveluita tarvittaessa.

Suomen Yrittäjillä on hankintaneuvoja jokaisessa maakunnassa. Kriisin aikana maksutonta neuvontaa yrittäjille ja hankintayksiköille tarjotaan edelleen, nyt erityisesti puhelimella ja sähköisesti. Alueiden hankintaneuvojien yhteystiedot löydät täältä: www.yrittajat.fi/hankintaneuvonta
Keski-Suomen yrittäjissä toimii hankinta-asiamiehenä Veli Puttonen 0500 646 793.

Julkisten hankintojen neuvontayksiköltä ja Suomen Yrittäjien hankintaneuvojilta voi tiedustella mahdollisuutta pitää etäkoulutusta hankintayksiköille ja yrittäjille tai tarpeen mukaan molemmille yhteisesti.

Suosituksia sote-palveluiden järjestämiseksi
Sosiaali-ja terveydenhuollon kapasiteettia kannattaa hallituksen linjauksen mukaisesti lisätä kaikilla sote-palveluiden järjestämistavoilla (oma tuotanto, ostopalvelut ja palvelusetelit).
Palvelusetelillä lisätään palvelutarjontaa, esim. asumispalvelut. Omia yksiköitä hyödynnetään erityisesti sairaanhoitoon.

Yrityksien sosiaali-terveys-ja hyvinvointialan palveluita kannattaa tiedustella ja käyttää poikkeusoloissakin. Monilla sosiaali-ja terveys ja hyvinvointialan yrityksillä ja yksinyrittäjillä on palveluntarjontaa ja resursseja nyt tarjota turvaamaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä kansalaisille.
Kuntoutuspalveluita tuottavissa yrityksissä asiakasvirrat ovat koronaviruksen myötä vähentyneet. Tarvittaessa yritykset voivat tarjota omaa työvoimaansa / kapasiteettia kunnalle koronaviruksesta selviämiseksi.

Kuntien on tarkoituksenmukaista toteuttaa poikkeavista oloista huolimatta palveluostojaan ja palveluseteleiden myöntämistä mahdollisimman normaaliin tapaan.
Näin menetellään kunnassa.

Yritysten selviytyminen yli kriisin
On suositeltavaa, että kunnat informoivat yrityksiä tilanteen muutoksista ja ovat valmiita käymään keskusteluja järjestelyistä ja niiden aiheuttamista seurauksista.
Näin menetellään kunnassa.

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta