Vammaispalvelut

Vammaisten palvelut ja tukitoimet

Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammapalvelut on tarkoitettu asiakkaille, joilla on vammansa perusteella oikeus erityishuoltona tarjottaviin palveluihin. Myös kehitysvammaisten palvelut järjestetään ensisijaisesti peruspalveluiden turvin.

Vammaispalveluilla tuetaan kehitysvammaisten asiakkaiden toimintakykyä ja turvataan heille yksilöllisten palveluiden avulla mahdollisuus tasa-arvoiseen elämään.

Perhehoito

Perhehoitoa toteutetaan toimeksiantosopimuksen perusteella. Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoito voidaan järjestää myös hoidettavan kotona. Perhehoitoa antaa perhehoitaja. Pihtipudas on mukana maakunnallisessa perhehoidon koordinoinnissa.

Perhehoidon maakunnallinen koordinointi Facebookissa

Perhehoitoliitto

 

Muut vammaispalvelut

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Vammaispalvelulain 9 §:n mukaan kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Asunnon muutostöitä ovat henkilön vakituiseen asuntoon suoritettavat, vamman tai sairauden kannalta välttämättömät rakennustyöt kuten esim.

 • ovien leventäminen
 • luiskan rakentaminen
 • valaistusmuutostyö.

Vammaispalveluasetuksen 12 §:n mukaan korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat:

 • nostolaitteet
 • hälytyslaitteet
 • vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet.

Kunta voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Vammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada korvausta sellaisten koneiden ja laitteiden hankintakustannuksiin, joita hän tarvitsee vammansa tai sairautensa vuoksi liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa jokapäiväisessä suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Korvaukset koneista ja laitteista ovat vammaispalvelulain mukaan harkinnanvaraisia. Korvaus on yleensä puolet hankintahinnasta. 

Kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain 8 §:n mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulain mukaisilla kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.

Vammaispalveluasetuksen 4 §:n mukaan kuljetuspalveluihin ja niihin liittyvine saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, jotka liittyvät

 • työssä käymiseen
 • opiskeluun
 • asioimiseen
 • yhteiskunnallisen osallistumiseen
 • virkistykseen.

Vammaispalveluasetuksen 5 §:n mukaan kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Palveluasuminen

Vammaispalvelulain mukaan kunta on velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle palveluasumisen, kun henkilö tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoista, mutta ei kuitenkaan tarvitse laitoshoitoa. Asunnon lisäksi asukas voi tarvita erilaisia yksilöllisiä palveluita asumisensa tueksi, kuten koti- ja ateriapalvelun.

Palveluasumista voidaan järjestää esimerkiksi palvelutaloissa, mutta palveluasuminen voidaan järjestää myös kotiin riittävien tukipalveluiden ja asunnon muutostöiden avulla.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaista apua järjestetään henkilölle, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi päivittäisistä toiminnoista suoriutuakseen tarvitsee toisen henkilön apua välttämättä ja toistuvasti.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella:

 • päivittäisissä toimissa
 • työssä ja opiskelussa
 • harrastuksissa
 • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen avun järjestämisen edellytyksenä on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään tarvitsemansa henkilökohtaisen avun sisällön ja toteuttamistavan. Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla. Tällaista hoivaa, hoitoa ja valvontaa, jota laissa tarkoitetaan, on ainakin sellainen hoito ja huolenpito, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein tai sellainen hoito ja huolenpito, jota on annettavissa henkilön vammaisuudesta tai sairaudesta riippumatta, esimerkiksi ns. perushoito.

Henkilökohtaista apua toteutetaan ensisijaisesti työnantajamallilla tai palvelusetelillä. Myös ostopalvelua voidaan käyttää järjestämistapana.

Hakemus palveluntuottajaksi

Palveluseteliesite

Palvelusetelisääntökirja

Vammaispalvelulaki

Toimintakeskus Metsäkaari

Toimintakeskus tarjoaa erityisryhmien asiakkaille työ- ja päivätoimintaa. Toimintakeskus toimii yhteistyössä mm. asumispalvelun, TE-toimiston ja muun sosiaalitoimen kanssa. Toimintakeskuksella on mahdollisuus osallistua työtoimintaan puupuolella tai tekstiilipuolella. Alihankintatyöt seutukunnan yrityksille sekä avotyötoiminta ovat myös merkittävä osa työtoimintaa.

Toimintakeskus toimii myös kuntouttavan työtoiminnan työpaikkana ja työssäoppimispaikkana oppilaitosten opiskelijoille. Päivätoiminnassa tarjotaan virikkeellistä ja yksilöllistä päiväaikaista toimintaa vaikeavammaisille henkilöille. Toimintakeskuksella on myynnissä työtoiminnassa valmistettuja tuotteita. Myös tilaustöiden mahdollisuutta kannattaa kysyä.

Henkilökunnan yhteystiedot

etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi

Vastaava ohjaaja
Tarja Marin
040 162 7329

Työtoiminta
Karri Paananen 
044 719 1811

Tuomo Joro
044 719 1812

Jari Grönvall
(sijaistaa Heini Niinikoskea 4.7.-30.12.2022)
044 719 1813

Piipe Onninen-Kokko 
044 719 1814

Päivätoiminta
Anu Pasanen
040 860 0176

Metsäkoto

Metsäkoto on kodinomainen ympärivuorokauden valvottu asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille.

Metsäkodon toiminnan tarkoituksena on asiakkaan hyvän elämän edistäminen turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä huomioiden yksilöllisesti fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset lähtökohdat. Toiminta perustuu tasa-arvoisuuteen ja asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. Asiakkaiden omia voimavaroja hyödynnetään voimavaralähtöisesti yhteistyössä omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Mahdollisia vapaita paikkoja tai lyhytaikaista asumista (lomapaikka) voit tiedustella vastaavalta ohjaajalta tai suoraan yksiköstä.

Metsäkodon omavalvontasuunnitelma 2021

Yhteystiedot
Puistopolku 6
44800 Pihtipudas
puh. 040 860 0736

Vastaava ohjaaja
Jonna Kekkonen
ohjaaja
040 167 8011
jonna.kekkonen@pihtipudas.fi

Hae sivustolta