Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Muistutus tai kantelu varhaiskasvatuksesta

Muistutus tai kantelu varhaiskasvatuksesta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään toimintaan, asian selvittämiseksi kannattaa olla välittömästi yhteydessä henkilökuntaan tai päiväkodin johtajaan.

Jos asiat eivät selviä varhaiskasvatuksessa keskustellen, huoltaja voi tehdä asiasta varhaiskasvatuslain mukaisen muistutuksen (54§ 540/2018) toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti, joko sähköpostitse tai toimittamalla se varhaiskasvatustoimistoon kunnantalolle. Merkitse selkeästi kyseessä olevan muistutus. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman tarkasti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian. Muistutus käsitellään noin kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä. Poikkeuksena loma-ajat, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Jos asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen tekeminen ei vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvovalle viranomaiselle.

Mikäli asiassa ei ole tehty muistutusta, vaan suoraan kantelu ja valvontaviranomainen arvioi, että kantelu on kuitenkin tarkoituksenmukaisinta käsitellä muistutuksena, niin viranomainen voi siirtää asian kyseiseen varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatuksen johtavan viranhaltijan käsiteltäväksi. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, §54.)

 

Sosiaaliasiavastaavan tehtävänä on

  • neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) ja varhaiskasvatuslain (540/2018) soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta tai asiakkaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä sekä neuvoa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen muistutuksen tekemisessä
  • neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus tai muu asiakkaan sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa
  • koota tietoa asiakkaiden yhteydenotoista ja seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista sekä toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.