Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto on asettanut uuden kuntalain § 121 mukaisesti tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.  Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kokoonpano

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pentti Räisänen, puheenjohtaja

Päivi Paananen

Kari Leppänen, varapuheenjohtaja

Antti Varha

Erkki Kananen

Tiina Pasanen

Irmeli Kuronen

Helka Lohtander

Helena Paananen

Marko Kahilainen

Virpi Pulkkinen

Sulo Pasanen