Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Hulevedet

Mitä on hulevesi?

Hulevedet ovat katoilta ja teiltä valuvia sadevesiä, lumen sulamisvesiä tai huuhtoutumisvesiä, jotka virtaavat ojissa tai putkistoissa puroihin, jokiin, järviin ja mereen. Myös salaojavesiksi kutsutut rakennusten perustusten kuivatusvedet ovat hulevettä. Luonnontilassa suurin osa sadevesistä ja lumen sulamisvesistä imeytyy maahan ja osan pidättää kasvillisuus. Loppu vedestä suodattuu maakerrosten läpi muodostaen pohjavettä tai valuu puhdistavien maakerrosten läpi lähimpään vesistöön.

Hulevedet päätyvät vesistöihin, jossa

  • hulevesien epäpuhtaudet heikentävät vastaanottavien vesistöjen veden laatua ja yksipuolistavat eliöyhteisöjä
  • purkuvesistöt rehevöityvät tai niiden hygieeninen tila huononee
  • tapahtuu uomien tai niiden reuna-alueiden kulumista eli eroosiota

Yhä tiivistyvä taajamarakenne johtaa päällystetyn pinta-alan lisääntymiseen, jolloin hulevesien määrä kasvaa.

Hulevesien laatu vaihtelee merkittävästi sateiden ja vuodenaikojen johdosta. Myös ilmastonmuutos aiheuttaa ongelmia vesihuollolle – rankkasateet ovat runsaampia ja sademäärät sekä tulvat kasvavat ja toisaalta kuivat kaudet pidentyvät.

Hulevesien aiheuttamat haitat lisääntyvät, ellei niiden hallintaan pystytä tehokkaasti kehittämään ja soveltamaan toimivia ratkaisuja.

Hulevesiä johdetaan putkissa ja avo-ojissa. Lisäksi hulevesiä voidaan viivyttää tai imeyttää. Parhaimmillaan hyvin toteutettu ja hoidettu hulevesijärjestelmä voi olla osa kunnan virkistysalueita ja luontoelämyskohteita. Toteutetut järjestelmät vaativat säännöllistä kunnossapitoa ja huoltoa.

Hulevesiohjelma on tarkoitettu periaateohjelmaksi, jonka mukaisesti kunnan hulevesijärjestelmää kehitetään suunnitelmallisesti. Hulevesiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon vuosittain tarvittavat määrärahat pohjautuvat hulevesiohjelmaan ja tarkempiin suunnitelmiin.

Pihtiputaalla taajaman hulevesijärjestelmä on kunnan omistuksessa ja hallinnassa, joten kunnassa on käytössä ns. kunnan hulevesijärjestelmä. Hulevesijärjestelmien ylläpitovastuu kuuluu Pihtiputaalla yhdyskuntatekniikan toimialaan. Tällä hetkellä hulevesijärjestelmän vuosittainen ylläpito katetaan kaavateiden ja/tai puistoalueiden määrärahoista.

Pihtiputaan kunnan hulevesiohjelma ja tarkemmat suunnitelmat tullaan teettämään aikaisintaan v. 2020 alkaen yhdyskuntatekniikan ja maankäytön ja kaavoituksen yhteistyönä.

Maankäyttö ja rakennuslakiin lisättiin uudet hulevesiä koskevat erityiset säädökset 1.9.2014 voimaan tulleella lakimuutoksella, jolloin hulevesien hallinnan lainsäädäntö muuttui merkittävästi, kun hulevesien viemäröinti erotettiin vesihuollon käsitteestä.

Vesihuollolla tarkoitetaan veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäviivyttää tai imeyttää.äksi ja jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä. Huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ei kuulu enää vesihuollon määritelmään.

Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on tullut lakimuutoksen myötä kunnan lakisääteiseksi tehtäväksi. Kunnan on järjestämisvelvollisuutensa perusteella ryhdyttävä toimenpiteisiin tarpeellisten huleveden hallinnan ratkaisujen toteuttamiseksi.

Vaikka kunta on vastuussa huleveden kokonaishallinnasta, kiinteistönomistaja tai haltija kuitenkin vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Hulevesien hallinnan eri järjestelmiin sovelletaan eri lain säädäntöjä. Kunnan hulevesijärjestelmä, jota tarkoitetaan maankäyttö ja rakennuslain 103 b § 2 kohdassa: ”Kunnan hulevesijärjestelmällä hulevesien hallintaan tarkoitettujen alueiden ja rakenteiden kokonaisuutta lukuunottamatta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuja vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoja.”

Toinen järjestelmä on siis vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmä, josta säädetään vesihuoltolaissa.

Vesihuoltolain muutoksen siirtymäsäännöksessä on määrätty, että vanhan vesihuoltolain 8§ mukaisesti hyväksytyillä toiminta-alueilla sovelletaan vanhan vesihuoltolain säännöksiä huleveden viemäröinnistä, kunnes kunta tekee vesihuoltolain 17 a§:n mukaisen päätöksen hulevesien viemäröinnistä.

Lue lisää