Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Kadut ja liikenne

Kadut ja liikenne

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidon tavoitteena on taata turvallinen liikkuminen. Lisäksi toimenpiteillä pyritään hidastamaan tai pysäyttää rakenteiden rappeutuminen ja siten ylläpitää sijoitetun omaisuuden arvo. Pihtiputaalla kunnan kunnossapitovastuulle kuuluvia katuja on noin 29 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä noin 8 kilometriä, valaistuja kilometrejä on noin 23 kilometriä.

Katujen kunnossapitoon kuuluu mm. rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen, katualueella olevien istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito sekä lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjuminen, liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen sekä katuojien, sadevesiputkien ja -kaivojen kunnossa pitäminen.

Vuosittain määrärahojen puitteissa uusittaville katuosuuksille teetetään saneeraussuunnitelmat. Kuulutukset uudisrakentamisen sekä saneerauskohteiden katusuunnitelmista julkaistaan kunnan ilmoituksissa sekä nettisivuilla.

Huom! Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuuksiin kuuluu tonttiliittymän rakenteellinen sekä muu kesä- ja talvikunnossapito. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta

Maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijoittaminen kunnan kaava- ja katualueelle​

Maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijaintitiedot

Ennen maankaivutöiden aloittamista on varmistettava, ettei kaivureitillä ole kaapeleita tai johtoja, jotka voivat vahingoittua töiden yhteydessä.

Kaivulupa, sijoituslupa, tilapäisen liikennejärjestelyn lupa

Tarvitset luvan maanalaisten kaapeleiden ja johtojen sijoittamiseen kunnan kaava- ja katualueelle. Ennen johtojen ja kaapeleiden sijoittamista, muistathan hakea kaivu- ja sijoitusluvan kunnasta. Oheisella lomakkeella voit anoa lupaa myös väliaikaisiin liikennejärjestelyihin. Muistathan tarkistaa, tarvitsetko luvan myös Ely-keskukselta tai muulta taholta.

Yksityistiet

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidon tavoitteena on taata turvallinen liikkuminen. Lisäksi toimenpiteillä pyritään hidastamaan tai pysäyttää rakenteiden rappeutuminen ja siten ylläpitää sijoitetun omaisuuden arvo. Pihtiputaalla kunnan kunnossapitovastuulle kuuluvia katuja on noin 29 kilometriä ja kevyen liikenteen väyliä noin 8 kilometriä, valaistuja kilometrejä on noin 23 kilometriä.

Kunta tukee yksityisteiden kunnossapitoa

Yksityisteiden kunnossapidon avustusten myöntämisperusteet on hyväksytty Pihtiputaan kunnanhallituksessa 15.12.2021 §259. Avustusehtoja on lisäksi päivitetty kunnanvaltuustossa 19.12.2022 §96.

Kunkin vuoden avoimesta hausta julkaistaan kuulutus ja avustushausta lomakkeineen ilmoitetaan myös uutisartikkelina. Hakuaika on vuosittain helmi-maaliskuussa ja avustusta haetaan ns. takautuvasti edellisen vuoden kustannusten perusteella. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vuosittainen avustuksiin käytettävä määräraha vahvistetaan valtuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Pihtiputaan kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään seuraavin perustein yksityisteille:

 1. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
 2. Tietä käytetään vähintään kahden eri rakennetun kiinteistön liikenteellisiin tarpeisiin ja tien varrella on vähintään 1 pysyvä asunto.
 3. Tietä avustetaan pääsääntöisesti vain niiltä tieosilta, jotka toimivat pysyvän asutuksen pääsyteinä, ts tien avustuspituus määräytyy oletuksena viimeisen pysyvän asutuksen tonttiliittymään saakka.
 4. Kunnossapidon enimmäiskustannustasoksi hyväksytään 1000 €/km (sis. alv.). Kunnossapitoavustusta maksetaan enimmillään 100 % hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Avustus määräytyy kulloinkin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ja tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella.
 5. Kunnossapitoavustusta maksetaan vain tien kunnossapitoon, ei rakentamiseen ja perusparannukseen.
 6. Kunnossapitoon luettaviksi kustannuksiksi hyväksytään mm. höyläys ja lanaus, sorastus, pölynsidonta, vesakontorjunta ja niitto, ojien puhdistus ja luiskien hoito ja kunnostus, rumpujen ja siltojen kunnostus, maakivien pois- to, talvikunnossapito (auraus, polanteen poisto, liukkaudentorjunta), luonnonilmiöiden aiheuttamien vaurioiden korjaaminen sekä liikennemerkkien hankkiminen ja kunnossapito.
 7. Kunnossapidon tapahtuessa ns. talkootyönä, josta ei muodostu tositteita, talkootyön kustannuksiksi hyväksytään henkilötyön tuntihinta 10 € ja konetyön tuntihinta 30 €. Talkootyöstä tulee toimittaa vapaamuotoinen päiväkirja hakemuksen liitteenä.
 8. Kunnossapitoon liittyviksi hallintokuluiksi hyväksytään mm. toimistotarvikekustannukset, ilmoitus- ja kirjanpitokulut, pankkien perimät palvelumaksut sekä lakisääteisten vakuutusten maksut.
 9. Avustus maksetaan takautuvasti ja vain kirjallisesta, ajoissa saapuneesta hakemuksesta liitteineen. Edellisen kunnossapitovuoden avustus haetaan kuluvan kunnossapitovuoden aikana keväällä. Avustuksen hakua varten julkaistaan vuosittain kuulutus ja hakulomake.
 10. Mikäli tiekunta saa hakemuksen perusteella avustusta yksityisen tien kunnossapitoon, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää.
 11. Edellä mainituista perusteista voidaan harkinnanvaraisesti poiketa hakijan hyväksi, hakemuksesta selkeästi esiin tuodusta, painavasta ja perustellusta syystä.

Määräaika yksityistielain § 84 mukaisten ehtojen täyttämiselle umpeutuu avustushakemusten jättöpäivänä.

Liikennemerkin asettaminen yksityistielle

Lain mukaan liikennemerkin asettamiselle yksityistielle tulee olla kunnan lupa. Vapaamuotoinen anomus, johon on liitetty mukaan tiekunnan asiaa koskeva päätös sekä perustelut kyseisen merkin asettamiseen, toimitetaan tekniseen toimeen:

Pihtiputaan kunta, Tekninen toimi
Keskustie 9, 44800 Pihtipudas
pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi
Puh. 014 459 6800