Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

Asemakaavat

Pihtiputaan Arvolan teollisuusalueen asemakaava

Arvolan teollisuusalueen asemakaava

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä

Pihtiputaan kunnanhallitus on päättänyt 20.5.2024 § 122 Arvolan teollisuusalueen asemakaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Arvolan teollisuusalueen asemakaavan suunnittelualue sijoittuu noin 1 kilometrin verran Pihtiputaan keskustasta pohjoiseen. Alue rajoittuu idässä nelostiehen (E75), etelässä Reisjärventiehen (st 760) ja itäpuolella on vanha kulttuurihistoriallisesti arvokas pappilan pihapiiri ja sitä ympäröivää asutusta. Suunnittelualueen koko on noin 35,7 hehtaaria ja pinta-alasta yli puolet on Pihtiputaan kunnan omistuksessa. Kaavan suunnittelualueesta noin neljännes jo rakentunut teollisuusalueeksi.

Tavoitteena on selvittää asemakaavalla teollisuusalueen laajenemismahdollisuudet ja alueelle soveltuva yritystoiminta. Kaavoitustyössä huomioidaan Arvolan olemassa olevat yritykset, elinkeinojen kehittämistarpeet, vihreän siirtymän mahdollisuudet sekä valtatien kehittämisen aluetarpeet rinnakkaistie- ja eritasoliittymät mukaan lukien. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle jo rakennettujen yritystonttien nykyinen käyttö ja uusien yritysten sijoittuminen alueelle, mukaan lukien Sammakkokangas Oy:n jätteen lajitteluasema Arvolantien pohjoispäähän.

Kaavassa huomioidaan läheisen asutuksen asettamat vaatimukset teollisuusalueen toimintojen luonteelle (ympäristöhäiriöttömyys, suojaviheralueiden tarve) sekä valtatien meluvaikutukset ja melusuojauksen ratkaisut. Hulevesien hallinta toteutetaan mahdollisimman luonnonmukaisella tavalla ja maamassoja pyritään hyödyntämään alueella. Kaavoituksen yhteydessä selvitetään asutuksen puoleisilla yritystonteilla myös teollisuustoimintaan liittyvien asuintilojen tai erillisen asuinrakentamisen rakentamisen mahdollisuudet (pienyrittäjyys).

Arvolan teollisuusalueen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 29.5.-27.6.2024 välisen ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa https://pihtipudas.fi/kuulutukset/. Aineisto on nähtävillä myös Pihtiputaan kunnanvirastossa osoitteessa Keskustie 9.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee jättää 27.6.2024 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi tai postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta / Kunnanhallitus, Arvolan teollisuusalueen asemakaava, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas. Pyydämme merkitsemään mielipiteeseen selkeästi, mitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohtaa kommentti koskee.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua osoitteessa: https://pihtipudas.fi/asuminen-ja-elaminen/asuminen-kaavoitus-ja-rakentaminen/rakentaminen-ja-kaavoitus/kaavoitus-ja-mittaus/vireilla-olevat-asemakaavat/.

 LISÄTIETOJA ANTAVAT:

 Pihtiputaan kunta:

Aluearkkitehti Helena Raatikainen, p. 044 459 7389, helena.raatikainen@pihtipudas.fi

Kartoittaja Martti Junikka, p. 040 8600781, martti.junikka@pihtipudas.fi

Asematien ja sen ympäristön asemakaavanmuutos

Asematien ja sen ympäristön asemakaavan muutos oli ehdotuksena nähtävillä 15.11. – 14.12.2017. Ehdotuksesta saatiin lausunnot Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskukselta. Lausuntojen ja erilaisten selvitys- ja tarkennustarpeiden johdosta pidettiin ehdotusvaiheen viranomaistyöneuvottelu.

Kaavaehdotusta ja suunnittelualueen rajausta tullaan tarkistamaan, minkä johdosta kaavaehdotukseen tullaan tekemään muutoksia ja se asetetaan uudelleen nähtäville vuoden 2023 aikana.

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos

Niemenharjun alueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL), käyttö-vedenottopaikkaa (EK), loma-asuntoaluetta (RH) sekä niihin liittyviä katualueita.

Kaavamuutos koskee voimassa olevan asemakaavan kortteleiden 506 ja 521 lisäksi kiinteistöjä 601-404-137-34, 601-404-17-28, 601-404-17-29, 601-404-17-34, 601-404-17-94, 601-404-18-15, 601-404-18-17, 601-404-18-18, 601-404-18-18, 601-404-18-3, 601-404-29-10, 601-404-29-11, 601-404-29-12, 601-404-29-33, 601-404-29-41, 601-404-29-42, 601-404-29-43, 601-404-29-44, 601-404-29-9, 601-404-30-14, 601-404-75-1, 601-404-878-33, 601-404-878-34, 601-404-878-36, 601-404-878-8 ja 601-895-1-6951 (Niemenharjuntie).

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 506, 521, 524, 526, 527 ja 528 sekä niihin liittyvät virkistys-, vesi- ja katualueet.

Asemakaavaluonnos on ollut MRL 62 §:n ja MRA 30§:n mukaisesti julkisesti nähtäville Pihtiputaan kunnanviraston ilmoitustauluille 13.3. -11.4.2019 välisen ajan.

Kaavaa valmistellaan ehdotukseksi huomioiden Lomaswutua investoreille-hankkeen tulokset. Tavoitteena on saada kaavaehdotus nähtäville vuoden 2023 aikana.

Kaavan etenemistä voi seurata myös Pihtiputaan kunnan internetsivuilla osoitteessa www.pihtipudas.fi.

Lisätietoja antavat
Pihtiputaan kunnan aluearkkitehti Helena Raatikainen puh. 044 4597 389 ja kartoittaja Martti Junikka puh. 040 8600781, etunimi.sukunimi@pihtipudas.fi.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy / projektipäällikkö Tuomo Järvinen, p. 040 7531524,  tuomo.jarvinen@fcg.fi

Tutustu kaava-asiakirjoihin

Raviradan ympäristön asemakaavamuutos ja laajennus

Kaavaehdotus on valmistelussa. Kaava edellyttää hulevesiselvityksen laatimista ja hulevesien käsittelyn suunnittelua. Kaavassa huomioidaan myös taajamayleiskaavaa varten laadittu rautatien melu- ja tärinäselvitys sekä yritysten tonttitarpeet. Tavoitteena on saada kaava ehdotuksena nähtäville vuoden 2023 aikana.