Siirry suoraan sisältöön

Pihtiputaan kunta

PIHTIPUTAAN KUNNAN TIEDOTE 15.5.2024: Pihtiputaan kunnan talouden tasapainottamisen työryhmän toimenpide-ehdotukset toimielinten käsittelyyn

PIHTIPUTAAN KUNNAN TIEDOTE 15.5.2024: Pihtiputaan kunnan talouden tasapainottamisen työryhmän toimenpide-ehdotukset toimielinten käsittelyyn

Pihtiputaan kunnan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnitellut työryhmä on laatinut esityksensä Pihtiputaan kunnan talouden tasapainottamisen toimenpiteistä vuosille 2024–2027. Työryhmän esitys etenee seuraavaksi toimielinten käsittelyyn.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee talouden tasapainottamisen toimenpide-ehdotuksia kokouksessaan 21.5.2024 ja tekninen lautakunta kokouksessaan 22.5.2024.

Kunnanhallitus käsittelee toimenpide-ehdotuksia kokouksessaan 3.6.2024 lautakuntien käsittelyjen pohjalta ja laatii päätösehdotuksensa kunnanvaltuustolle 17.6.2024 pidettävään valtuuston kokoukseen.

Taustaa

Pihtiputaan kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 27.11.2023 § 82 vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä käynnistää talouden tasapainottamisen toimet heti vuoden 2024 alussa.

Talouden tasapainottaminen aloitettiin valtuutetuille ja lautakuntien sekä hallituksen jäsenille pidetyllä talousseminaarilla 22.1.2024. Kunnanhallitus nimesi talouden tasapainottamisen toimenpiteitä suunnittelevan työryhmän jäsenet kokouksessaan 5.2.2024 § 22. Työryhmä on kokoontunut kevään aikana yhteensä 3 kertaa (11.3., 15.4. sekä 6.5.), joiden lisäksi työryhmä ja kunnanhallitus pitivät yhteisen seminaarin 12.2.2024.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteistä päättää kunnanvaltuusto 17.6.2024 pidettävässä kokouksessaan. Ennen valtuuston käsittelyä ehdotukset ovat sivistys- ja hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan sekä kunnanhallituksen käsiteltävänä.

Talouden tasapainottamisen tavoitteet

Pihtiputaan kunnan vuodelle 2024 hyväksytyn talousarvion alijäämä oli noin 990.000 euroa. Suunnitelmavuosien osalta vuoden 2025 budjetti on noin 870.000 euroa alijäämäinen ja vuoden 2026 budjetti noin 777.000 euroa alijäämäinen. Ensimmäisen osavuosikatsauksen perusteella vuoden 2024 talous näyttää toteutuvan hieman ennustettua paremmin.

Talouden tasapainottamisen toimenpiteiden tarkoituksena on taloussuunnitelmassa olevan alijäämän kattaminen siten, että kunnan vuoden 2025 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2026–2027 saadaan nollatulokseen tai ylijäämäiseksi.

Työryhmän esitys talouden tasapainottamisen toimenpiteiksi

Talouden tasapainottamisen toimenpiteitä on valmisteltu viranhaltijatyönä ja ne on käsitelty kuukausittain työryhmän kokouksissa. Toimenpiteiden suunnittelussa tarkastelu on kohdistettu kaikkiin toimialoihin, käyttötalouteen ja investointeihin. Suunnitelluilla toimenpiteillä on haettu sekä kustannussäästöjä että tulojen lisäystä.

Työryhmän esityksessä kustannussäästöjä on etsitty henkilöstömenoista, vuokramenoista, palvelurakenteesta sekä palvelutasosta. Tulojen lisäyksen puolella keinovalikoima on lainsäädännön puitteissa suppeampi, minkä vuoksi tulojen lisäämisen keinoiksi on suunniteltu veronkorotuksia sekä tappiota tuottavien kiinteistöjen vuokratason nostoa. Muutokset kohdistuvat kustannusrakenteeseen pitkäaikaisesti.

Nyt esitettävillä talouden tasapainottamisen toimenpiteillä on yhteensä 1.869.000 euron nettovaikutus kunnan talouteen vuosien 2024–2027 aikana. Nettovaikutuksesta 1.351.000 euroa on tulojen lisäystä ja 518.000 euroa menojen vähentämistä. Toimenpiteiden myötä vuoden 2025 talousarvio olisi noin 180.000 euroa ylijäämäinen, vuoden 2026 talousarvio noin 560.000 euroa ylijäämäinen ja vuoden 2027 talousarvio noin 370.000 euroa ylijäämäinen. Ennusteessa ei pystytä tässä vaiheessa ottamaan huomioon vuoden 2026 valtionosuusuudistusta. Uudistuksen valmistelutyö on vielä kesken, eikä uudistuksen lopputulos tai vaikutus ole vielä tiedossa.

Tasapainottamisen toimenpiteiden nettovaikutuksessa on huomioitu myös arvio sähkö- ja lämmityskustannusten noususta, jotka ovat vuosien 2024–2025 osalta noin 105.000 euroa.

Alla on esitetty eriteltynä työryhmän merkittävimmät toimenpide-ehdotukset:

Toimenpide: Henkilöstömenojen supistaminen

Henkilöstömenojen kustannussäästöissä työryhmä on pitänyt tärkeänä, että säästötoimenpiteinä ei käytetä lomautuksia tai työsuhteiden irtisanomisia. Henkilöstömenojen osalta säästöt saadaan määräaikaisten työntekijöiden sopimusten päättymisten sekä vakituisen henkilöstön eläköitymisten myötä siten, että virka- ja työsuhteiden päättymisen jälkeen avoimeksi tulevat virat ja toimet jätetään tarpeettomilta osin täyttämättä.

Yleishallinnossa henkilöstömuutokset tapahtuvat määräaikaisen viestintäsuunnittelijan toimen päättymisen ja palkkasihteerin eläköitymisen myötä.

Sivistystoimen puolella henkilöstön määrä vähenee eläköitymisten myötä.

Teknisen toimen puolella henkilöstösäästöt tulevat olemassa olevien tehtävien uudelleenjärjestämisen myötä liikuntapaikkamestarin toimen osalta.

Edellä esitetyillä toimenpiteillä saadaan karkeasti arvioiden vuosien 2025–2027 aikana noin 328.500 euron säästöt.

Toimenpide: Palvelurakenteen muutokset

Palvelurakenteen muutoksien osalta säästöjä on haettu vähentämällä käyttötalouden puolella ostopalvelujen hankintamenoja sekä karsimalla omia kehittämismenoja. Kustannussäästöt kohdistuvat erityisesti teknisen toimen menoihin, joissa arvio säästöistä on yhteensä noin 85.000 euroa vuosina 2024–2027. Sivistystoimen puolella ostopalveluiden vähennys tuo noin 20.000 euron säästön jo vuoden 2024 aikana.

Toimenpide: Palvelutason muutokset

Suunnitellut palvelutason muutokset kohdistuvat tekojääkentän toimintakauden lyhentämiseen sekä työllistämisen palveluna toteutetun Viitaseudun Kumppanuus ry:n yhteistyöavustuksen päättymiseen. Arvioitu säästö vuosien 2025–2027 aikana on 135.000 euroa.

Toimenpide: Vuokramenojen vähentäminen

Etätyökeskus Hubteekin tilat ovat tällä hetkellä vuokrattu ulkopuoliselta vuokranantajalta. Hubteekin toimintaa on suunniteltu jatkossa hankkeen päättymisen jälkeen toteutettavan kunnan omistamissa tiloissa, jolloin vuosittaisissa vuokramenoissa säästö on 30.000 euroa. Hubteekin tilaratkaisu on valmistelussa, mutta lopullista paikkaa ei ole vielä ratkaistu.

Toimenpide: Verotulojen lisäys veroprosentteja korottamalla

Pihtiputaan kunnan tuloveroprosentti (8,4 %) on Keski-Suomen maakunnan tasolla tarkasteltuna neljänneksi alhaisin (Luhanka 6,4 %, Muurame 6,9 % ja Jyväskylä 8,0 %). Tuloveroprosenttiin esitetään 0,5 prosenttiyksikön korotusta siten, että vuodesta 2025 alkaen tuloveroprosentti on 8,9 %.

Pihtiputaan kunnan kiinteistöveroprosentti (0,93 %) on maakunnan alhaisin, Keski-Suomen kiinteistöveroprosentin keskiarvon ollessa 1,26 %. Pihtiputaan kiinteistöveroprosenttiin esitetään 0,07 prosenttiyksikön korotusta siten, että vuodesta 2025 alkaen kiinteistöveroprosentti on 1,00 %.

Pihtiputaan kunnan vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,60 %. Vakituisten asuinrakennuksen veroprosenttiin esitetään 0,10 prosenttiyksikön korotusta siten, että vuodesta 2025 alkaen vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,70 %.

Pihtiputaan kunnan muiden asuinrakennusten veroprosentti (1,10 %) on maakunnan alhaisin, Keski-Suomen keskiarvon ollessa 1,31 %. Muiden asuinrakennusten veroprosenttiin esitetään 0,10 prosenttiyksikön korotusta siten, että vuodesta 2025 alkaen muiden asuinrakennusten veroprosentti on 1,20 %.

Veronkorotusten arvioitu tulonlisäys on vuosien 2025–2027 aikana noin 1.317.000 euroa. Päätös verojen korotuksesta tehdään erikseen vuoden 2024 loppupuolella kunnanvaltuustossa.

Toimenpide: Vuokratulojen lisäys vuokria korottamalla

Pihtiputaan kunnan ulospäin vuokrattujen kiinteistöjen ja toimitilojen vuokria tarkastetaan siten, että vuokrataso vastaa markkinahintaa. Vuokrien korotuksilla saadaan vuosien 2025–2027 aikana arviolta 34.000 euron tulonlisäys. 

Lisätiedot

Lisätietoja asiassa antavat kunnanjohtaja Ari Kinnunen (ari.kinnunen@pihtipudas.fi tai 044 459 6805) sekä talous- ja henkilöstöjohtaja Ari-Jukka Käsmä ari-jukka.kasma@pihtipudas.fi tai 044 459 6820).